Aktuality

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Legrand France S.A. nad podnikateľom EMOS CZ group, a.s., a skupinou jeho dcérskych spoločností.

PMÚ SR rozhodnutím schválil zámer koncentrácie spočívajúcej vo viacerých vzájomne prepojených a podmienených transakciách.

PMÚ SR prvostupňovým rozhodnutím uložil podnikateľovi pokutu za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií.

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní výlučnej kontroly nad spoločnosťou IMMOFINANZ AG podnikateľom CPI PROPERTY GROUP société anonyme.

PMÚ SR rozhodnutím schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Allegro.eu nad spoločnosťami Mall Group, a.s., a WEǀDO CZ, s.r.o.

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kvality kontroly nad podnikateľmi CINRE, s.r.o., a CINRE PROPERTY, s.r.o.