Aktuality

V súvislosti so schémami štátnej/minimálnej pomoci, ktorých platnosť a účinnosť končí dňa 31. 12. 2021, môžu poskytovatelia pomoci predložiť návrh dodatku a schémy v znení dodatku čo najskôr.

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Jacques Bogart S.A. nad podnikateľom FAnn-parfumérie, s.r.o.

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v zmene kontroly nad spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s.

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly spoločnosťou ORLEN Unipetrol nad časťou aktív podnikateľa Fontee, s.r.o.

PMÚ SR začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie spočívajúcej v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov JUDr. Ján Sabol, Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth nad podnikateľmi DOPET ALLIANCE, a. s., Solar 2009, a. s., EG Reality, a. s., a RT LOGISTIC, a.s., a spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan Tóth nad podnikateľom International Renewable Investment PTE. LTD.

PMÚ SR vydal usmernenie pre poskytovateľov pomoci a subjekty poskytujúce prostriedky z verejných zdrojov, ktoré nespadajú pod pravidlá v oblasti štátnej pomoci.

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Jacques Bogart S.A. nad podnikateľom FAnn-parfumérie, s.r.o.

Podrobnosti ohľadom zverejnenej výzvy sú dostupné na webovom sídle Úradu vlády SR.

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v dvoch vzájomne prepojených transakciách.

PMÚ SR vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti správy priemyselného parku a výroby a dodávok energií pokutu vo výške 1 181 849 eur za zneužitie dominantného postavenia.

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Dilasso Holding 9 S.à r.l., Martin Baumeister a Sandra Baumeister nad podnikateľom BOS GmbH & Co. KG a nad podnikateľom BOS Verwaltungsgesellschaft mbH.

EK v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci počas rokov 2022 - 2027.

Konsolidované znenie dokumentu NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy je k dispozícii na webovom sídle EK.