Formuláre na stiahnutie

Dňa 01. 07. 2014 nadobudla účinnosť Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie.

Oznámenie koncentrácie podľa tejto vyhlášky podáva oznamovateľ na jednom z formulárov, ktoré tvoria prílohu 1 a 2 vyhlášky a ktorých vzory na stiahnutie nájdete na tomto mieste. Formulár (príloha 1 vyhlášky) úplného oznámenia sa vyžaduje v každom prípade koncentrácie, ak nedôjde k zúženiu rozsahu podkladov na základe kritérií uvedených v § 1 ods. 2 vyhlášky, kedy je postačujúce oznámenie koncentrácie podať na formulári (príloha 2 vyhlášky) zjednodušeného oznámenia koncentrácie.

Úrad odporúča účastníkom koncentrácie aj v tejto súvislosti využiť možnosť prednotifikačných kontaktov. Podrobnosti sú zverejnené v dokumente Usmernenie úradu o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií.

Rovnako je sprístupnený na stiahnutie vzor čestného prehlásenia, ktorý je vyžadovaný ako súčasť podkladovej dokumentácie predkladanej v oznámení koncentrácie.
 

Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:11.10.2016