Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ udelil výnimku zo zákazu implementovať koncentráciu v sektore čerpacích staníc

Publikované:
Obsah

PMÚ udelil podnikateľovi OMV Slovensko, s.r.o., výnimku zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie.

omv čerpacia stanica
omv čerpacia stanica

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 8. 2. 2024 vydal rozhodnutie, ktorým podnikateľovi OMV Slovensko, s.r.o., udelil výnimku zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ktorá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly OMV Slovensko nad 27 čerpacími stanicami značky Benzinol (koncentrácia OMV/Benzinol).

Účinky koncentrácie OMV/Benzinol na hospodársku súťaž posudzuje PMÚ v samostatnom správnom konaní, ktoré v súčasnosti prebieha. OMV Slovensko v priebehu konania požiadal o možnosť vykonať určité úkony súvisiace s koncentráciou ešte predtým, ako o nej PMÚ rozhodne.

PMÚ usúdil, že pre možnosť udelenia takejto výnimky sú splnené podmienky. Zvážil na jednej strane opodstatnenosť žiadosti v kontexte rozsahu a nevyhnutnosti úkonov, pre ktoré OMV Slovensko o výnimku žiadal. Na druhej strane vzal do úvahy štádium správneho konania vo veci koncentrácie OMV/Benzinol a skutočnosť, že požadované úkony sa nevzťahujú na tie čerpacie stanice, vo vzťahu ku ktorým prebieha bližšia analýza dopadov koncentrácie.

Konanie o udelení výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie je v praxi PMÚ málo využívaným inštitútom. Vyplýva to najmä z nevyhnutného splnenia podmienok žiadosti o takúto výnimku. Podrobnosti o tomto inštitúte je možné nájsť v Usmernení PMÚ (PDF, 393 kB) o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 2. 2024.