Preskočiť na hlavný obsah

Legislatíva EÚ

Aktualizované:
Obsah

Zmluva o fungovaní Európskej únie

Legislatíva v oblasti antitrustu

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25) v platnom znení  (PDF, 155 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1067 z 1. júna 2023 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie dohôd o špecializácii (Ú. v. EÚ L 143, 2.6.2023, p. 20–26) (PDF, 749 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1066 z 1. júna 2023 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie dohôd o výskume a vývoji (Ú. v. EÚ L 143, 2.6.2023, p. 9–19) (PDF, 772 kB)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel l ( Ú. v. EÚ L 219, 20.8.2010, s. 7 – 20) (PDF, 575 kB)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/720 z 10. mája 2022 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 134, 11.5.2022, s. 4 – 13) (PDF, 761 kB)

Nariadenie Rady (ES) č. 246/2009 z  26 februára 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 1 – 4) (PDF, 56 kB)

Nariadenie Komisie č. 316/2014 z 21. marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií (PDF, 778 kB) 

Nariadenie Rady (EHS) č. 1534/91 z 31. mája 1991 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy o určitých druhoch dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Ú. v. ES L 143, 7.6.1991, s. 1 – 3) v platnom znení (PDF, 72 kB)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2821/71 z 20. decembra 1971 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 285, 29.12.1971, s. 46 – 48 ) v platnom znení (PDF, 63 kB)

Nariadenie Rady (ES) č. 487/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 1 – 4) (PDF, 733 kB)

Nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533 – 535) v platnom znení (PDF, 65 kB)

Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu  (Ú. v. EÚ C 45, 24.2.2009, s. 7 – 20) (PDF, 216 kB)

Oznámenie o dohodách menšieho významu, ktoré neobmedzujú citeľne hospodársku súťaž podľa článku 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (oznámenie de minimis) (Ú. v. EÚ C 291, 30.8.2014, p. 1–4) (PDF, 436 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na dohody o horizontálnej spolupráci ( Ú. v. EÚ C 11, 14.1.2011, s. 1 – 72) (PDF, 1 430 kB)

Oznámenie Komisie – Doplňujúce usmernenia o vertikálnych obmedzeniach v dohodách o predaji a opravách motorových vozidiel a o distribúcii náhradných dielov pre motorové vozidlá (Ú. v. EÚ C 138, 28.5.2010, s. 16 – 27) (PDF, 832 kB)

Oznámenie Komisie - Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach (Ú. v. E Ú C 130, 19.5.2010, s. 1-46) (PDF, 1 198 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia o uplatňovaní článku 81 Zmluvy o ES na dohody o transfere technológií (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 2 – 42) (PDF, 299 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k pojmu ovplyvnenie obchodu obsiahnutom v článkoch 81 a 82 Zmluvy  (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 81) (PDF, 163 kB)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k uplatňovaniu článku 81 ods. 3 Zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 97) (PDF, 193 kB)

Oznámenie Komisie o spolupráci v rámci siete orgánov hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 43) (PDF, 143 kB)

Oznámenie Komisie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ pri uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ C 127, 9.4.2016, s. 13 – 21) (PDF, 720 kB)

Oznámenie Komisie o definícií relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v.  ES C 372, 9.12.1997, s. 5 - 13) (PDF, 493 kB)

Oznámenie Komisie z 18. decembra 1978 týkajúce sa vyhodnotenia niektorých subdodávateľských dohôd v vzťahu k článku 85 ods. 1 zmluvy o EHS (Ú. v. ES C 1, 3.1.1979, s. 2 – 3) (PDF, 445 kB)

Ostatná európska legislatíva v oblasti antitrustu:  www.ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

Legislatíva v oblasti kontroly koncentrácií

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1 – 39) v platnom znení (PDF, 1 034 kB)

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 – 22) (PDF, 535 kB)

Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018) (PDF, 529 kB)

Konsolidované oznámenie Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú.v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1-48) (PDF, 351 kB)
 
Oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (U. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5-9) (PDF, 754 kB)

Oznámenie Komisie o postúpení veci v súvislosti s koncentráciami (Ú.v.  C 56 , 5.03.2005, 2-23) (PDF, 6 840 kB)

Ostatná európska legislatíva v oblasti koncentrácií:  www.ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html