Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

NOVÉ USMERNENIA V OBLASTI KONTROLY KONCENTRÁCIÍ

Aktualizované:
Obsah
S účinnosťou od 16.09.2014 uplatňuje úrad v rámci soft law ku koncentráciám nové usmernenia, ktoré majú za cieľ bližšie objasniť vybrané inštitúty súvisiace s procesom posudzovania koncentrácií. Uvedené novinky nadväzujú na zmeny prijaté v rámci novelizácie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj Vyhlášky o náležitostiach oznámenia koncentrácie, ktoré sú účinné od 01.07.2014.

V rámci zavedenej novinky týkajúcej sa možnosti účastníkov koncentrácie predkladať oznámenie koncentrácie, v stanovených prípadoch, podľa vyhlášky so zúženými náležitosťami oznámenia podľa zjednodušeného formulára vydáva úrad Usmernenie o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie. Predmetné Usmernenie v prvom rade bližšie špecifikuje prípady koncentrácií, v ktorých je možné podať zjednodušené oznámenie koncentrácie. Na druhej strane vymedzuje najčastejšie sa vyskytujúce výnimky, t.j. prípady, kedy napriek splneniu základných kritérií na podanie zjednodušeného oznámenia, sa vyskytnú špecifické okolnosti, ktoré odôvodňujú bližšie preskúmanie koncentrácie, a teda možný širší rozsah požadovaných informácií a podkladov.

Usmernenie o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie
reaguje na novú zákonnú úpravu v tomto smere, upravujúcu novým spôsobom možnosť podnikateľa požiadať o výnimku zo zákonného zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do rozhodnutia úradu o koncentrácii. Prostredníctvom Usmernenia úrad bližšie vysvetľuje procesné pravidlá konania o udelení výnimky, obsahové náležitosti podania a kritériá, ktorých naplnenie je potrebné preukázať na udelenie výnimky. Usmernenie tiež obsahuje najčastejšie sa vyskytujúce príklady prípadov a úkonov, na ktoré možno výnimku udeliť, ako aj príklady úkonov, ktoré nie sú spravidla vhodné na udelenie výnimky zo zákazu.

Predmetné usmernenia hodlá úrad pravidelne dopĺňať o zaujímavé prípady, ktoré sa vyskytnú v jeho praxi.

V každom prípade, ako je uvedené i v predmetných usmerneniach, úrad odporúča podnikateľom v čo najširšej miere využiť možnosť neformálnejšie konzultovať jednotlivé prípady prostredníctvom prednotifikačných kontaktov.

Úrad tiež revidoval Usmernenie o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré priamo súvisia s koncentráciou a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie, avšak len po technickej stránke v súvislosti s prečíslovaním súvisiacich zákonných ustanovení novelou zákona, vecne nedošlo k zmenám.