Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
 
Účinnosť: 01. 09. 2020 v znení dodatkov č. 1 až č. 7 k Organizačnému poriadku Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 44/2016


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Organizačný poriadok Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Organizačný poriadok“) je základným vnútorným organizačným predpisom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
 
(2) Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Štatút“) ustanovuje vnútorné organizačné členenie úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich štátnych zamestnancov,  pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu.


Čl. 2
Organizačné členenie úradu
 
(1) Úrad sa vnútorne člení na organizačné útvary, ktorými sú odbor, kancelária, oddelenie a iný špecializovaný útvar úradu.

(2) Úrad sa člení nasledovne:
 
a) predseda/vedúci štátny zamestnanec vo verejnej funkcii (ďalej len „predseda“),

b) generálny tajomník služobného úradu/vedúci štátny zamestnanec vo verejnej funkcii (ďalej len „generálny tajomník služobného úradu“),

c) podpredseda úradu,

d) osobný úrad,

e) odbor ekonomiky a kancelária úradu,

f) odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov,

g) kancelária predsedu,

h) odbor štátnej pomoci,

i) odbor kartelov,

j) odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd,

k) odbor koncentrácií,

l) oddelenie pre druhostupňové konanie,

m) oddelenie informatiky a forenzných činností,

n) oddelenie informovanosti štátnej pomoci,

o) vnútorný audit a vnútorná kontrola,

p) krízové riadenie a ochrana utajovaných skutočností,

p) autoprevádzka.

(3) Odbor a kancelária je organizačný útvar, ktorý riadi riaditeľ odboru. Kancelária má rovnaké postavenie ako odbor.

(4) Oddelenie je organizačný útvar, ktorý vykonáva určitú ucelenú agendu zameranú na predmet alebo druh činnosti v danej oblasti. Oddelenie môže byť začlenené do odboru alebo do priamej pôsobnosti predsedu alebo generálneho tajomníka služobného úradu. Oddelenie riadi vedúci oddelenia.

(5) Útvar, ktorý nie je kanceláriou, odborom, oddelením má postavenia referátu. Referát je osobitný (špecializovaný) organizačný útvar, ktorý vykonáva odbornú ucelenú agendu zameranú na predmet alebo druh činnosti v danej oblasti.

(6) Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšší vedúci štátny zamestnanec a je nadriadený všetkým zamestnancom úradu.

(7) Vedúci štátny zamestnanec je nadriadený štátny zamestnanec.

(8) Schéma organizačného členenia úradu je uvedená v prílohe.


Čl. 3
Rada úradu

(1) Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada  úradu“) je druhostupňovým orgánom úradu.
 
(2) Rada úradu rozhoduje o rozklade, o obnove konania a  preskúmava rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania vo veciach podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Rada úradu tiež rozhoduje o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých podľa osobitného predpisu rozhoduje predseda úradu, pokiaľ ide o rozhodovanie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
(3) Rada úradu má sedem členov. Predseda úradu je súčasne predsedom Rady úradu. Členom Rady úradu nesmie byť zamestnanec úradu.


Čl. 4
Predseda
 
(1) Predseda riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť.

(2) Predseda najmä:
 
a) priamo riadi:

1. podpredsedu,
2. riaditeľa odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov,
3. riaditeľa odboru štátnej pomoci,
4. riaditeľa kancelárie predsedu,
5. vedúceho oddelenia pre druhostupňové konanie,
6. vnútorný audit a vnútornú kontrolu,
7. krízové riadenie a ochranu utajovaných skutočností,
9. autoprevádzku.

b) vo vzťahu k zamestnancom priamo riadeným:

1. určuje a ukladá podriadeným štátnym zamestnancom úlohy na vykonávanie štátnej služby a dáva im na tento účel pokyn,
2. organizuje, riadi, kontroluje a hodnotí vykonávanie štátnej služby podriadených štátnych  zamestnancov,
3. riadi a kontroluje zamestnancov pracujúcich podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
4. vedie zamestnancov k dodržiavaniu služobnej/pracovnej disciplíny,
5. plní ďalšie povinnosti podľa zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a iných  všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
c) schvaľuje:
   
1. materiály, ktoré sa predkladajú na rokovanie vlády Slovenskej  republiky, ako aj orgánom, pri ktorých si vyhradil ich schválenie,
2. plán hlavných úloh a programové dokumenty úradu,
3. návrhy rozpočtu a záverečného účtu kapitoly úradu a predkladá ich príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
4. Organizačný poriadok úradu a iné organizačno-riadiace akty a opatrenia úradu,
5. koná za úrad vo vzťahu k tretím osobám, najmä v dodávateľsko-odberateľských a im podobným vzťahoch,
6. realizáciu verejného obstarávania a spôsob jeho finančného krytia,
7. projekty financované z fondov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“),
8. štatút, program vnútorného auditu a ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch.

d) predkladá generálnemu tajomníkovi služobného úradu na schválenie návrhy:

1. na účasť všetkých zamestnancov úradu na zahraničných pracovných cestách,
2. na platové náležitosti a ďalšie náležitosti priamo riadených zamestnancov.
 
e) predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie:
    
1. návrh Štatútu úradu,
2. návrhy materiálov úradu v zmysle Plánu práce vlády Slovenskej republiky, Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a návrhy materiálov, ktorých predloženie na schválenie vládou Slovenskej republiky vyplýva z prijatých uznesení vlády Slovenskej republiky, alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
3. návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov,
4. návrh na vymenovanie členov Rady úradu,
5. návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu,
6. predkladá raz do roka správu o  činnosti úradu na rokovanie vlády Slovenskej republiky a tiež vždy, keď o to vláda Slovenskej republiky požiada.
 
f) zastáva funkciu predsedu Rady úradu, zvoláva rokovania Rady úradu a zabezpečuje činnosť Rady úradu,

g) vymenúva a odvoláva podpredsedu úradu,

h) rozhoduje o rozklade na základe návrhu ustanovenej osobitnej komisie vo veciach podľa zákona o štátnej pomoci,

i) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených z kontrol vykonávaných podľa osobitného predpisu,

j) rozhoduje v súlade so zákonmi, splnomocneniami Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky o zásadných stanoviskách na medzištátne rokovania,

k) vo vzťahu k zamestnancom priamo riadeným:

1. určuje a ukladá podriadeným štátnym zamestnancom úlohy na vykonávanie štátnej služby a dáva im na tento účel pokyn v oblasti ochrany utajovaných skutočností, ako aj úlohy súvisiace s brannou pohotovosťou štátu, vojnovým stavom a mimoriadnymi situáciami v regióne, úlohy obrany a civilnej ochrany v úrade ako ústrednom orgáne štátnej správy,
2. organizuje, riadi, kontroluje a hodnotí vykonávanie štátnej služby poriadených štátnych zamestnancov v oblasti ochrany utajovaných skutočností, ako aj úlohy súvisiace s brannou pohotovosťou štátu, vojnovým stavom a mimoriadnymi situáciami v regióne, úlohy obrany a civilnej ochrany v úrade ako ústrednom orgáne štátnej správy.

l) zabezpečuje nezávislosť vykonávania vnútornej kontroly,

m) zodpovedá za:

1. hospodárne, efektívne, účelné a účinné nakladanie finančných prostriedkov rozpočtovej kapitoly,
2. ochranu štátneho a služobného tajomstva,
3. ochranu utajovaných skutočností,
4. dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancami,
5. efektívne a účinné využitie výsledkov vnútorného auditu pri skvalitňovaní finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne, účinné a účelné plnenie úloh správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
6. čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

n) priamo riadi autoprevádzku,

o) priamo riadi zodpovednú osobu, ktorá koordinuje, usmerňuje a metodicky riadi systém ochrany osobných údajov na úrade, zabezpečuje školenie zamestnancov pracujúcich s osobnými údajmi,

p) vykonáva pôsobnosť v ďalších veciach, ktoré si v rámci pôsobnosti úradu vyhradil.


Čl. 5
Generálny tajomník služobného úradu

(1) Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšší vedúci štátny zamestnanec v služobnom úrade a je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Plní úlohy spojené s riadením a kontrolou štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Funkciu vedúceho zamestnanca ku generálnemu tajomníkovi služobného úradu plní predseda úradu.

(2) Generálny tajomník služobného úradu priamo riadi:

a) riaditeľa osobného úradu,
b) riaditeľa odboru ekonomiky a kancelárie úradu.

(3) Generálny tajomník služobného úradu:

a) zodpovedá za:

1. uplatňovanie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. uplatňovanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
3. obsah, komplexnosť a  formálnu stránku výstupov odboru,
4. dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov odboru,
5. tvorbu a aktualizáciu štatútu úradu, organizačného poriadku,
6. čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.

b) schvaľuje:

1. služobné predpisy,
2. podmienky prijatia do štátnej služby  a obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest,
3. podmienky prijatia zamestnancov pracujúcich podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
4. jemu priamo podriadených zamestnancov účasť na tuzemských služobných/pracovných cestách,
5. účasť zamestnancov na zahraničných pracovných cestách na základe návrhu predsedu úradu,
6. na návrh predsedu úradu a vedúcich štátnych zamestnancov platové náležitosti a ďalšie náležitosti zamestnancov,
7. a navrhuje podriadeným zamestnancom v rámci platných mzdových predpisov platové náležitosti a ďalšie náležitosti,
8. plán a čerpanie dovolenky jemu priamo podriadeným zamestnancom.

c) rozhoduje o sťažnostiach zamestnancov,

d) vyhodnocuje majetkové priznania predložené štátnymi zamestnancami,

e) písomne poveruje spomedzi vedúcich štátnych zamestnancov úradu svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom v poverení,

f) kontroluje dodržiavanie služobnej/pracovnej disciplíny všetkých zamestnancov úradu,

g) v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, poradné orgány a určuje ich vedúceho,

h) vykonáva činnosti na úseku vzniku, zmeny a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,

i) vykonáva činnosti na úseku vzniku, zmeny a skončenia pracovnoprávneho vzťahu,

j) vydáva Služobný poriadok, Pracovný poriadok a iné služobné predpisy,

k) plní úlohy z akčného plánu boja proti korupcii.


Čl. 6
Podpredseda

(1) Podpredseda úradu zastupuje predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho predseda úradu poveril.

(2) Podpredseda najmä:
 
a) priamo riadi:

1. riaditeľa odboru kartelov,
2. riaditeľa odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd,
3. riaditeľa odboru koncentrácií,
4. vedúceho oddelenia informatiky a forenzných činností.

b) zodpovedá za:

1. stanovenie prioritných cieľov úradu vo veci ochrany hospodárskej súťaže a vymedzenie úloh vyplývajúcich z týchto cieľov pre podriadených zamestnancov,
2.  riešenie a realizáciu úloh vykonávaných podriadenými zamestnancami,
3. hospodárne, efektívne, účelné a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov,
4. dodržiavanie ochrany osobných údajov podriadených zamestnancov,
5. obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov riadených odborov,
6. čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
7. vecné stanoviská k materiálom určeným na prerokovanie vo vláde Slovenskej republiky a jej poradných orgánoch, ako aj k materiálom iných ústredných orgánov štátnej správy v rámci medzirezortného pripomienkového konania, hlavne k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a spracúva stanoviská a môže predkladať materiály na prerokovanie v poradných orgánoch predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu,
8. vecnosť a správnosť prvostupňových rozhodnutí.

c) vyhotovuje priamo podriadeným zamestnancom opisy činností štátnym zamestnancom a pracovné činnosti zamestnancom,

d) navrhuje podriadeným zamestnancom v rámci platných mzdových predpisov platové náležitosti a ďalšie náležitosti,

e) kontroluje dodržiavanie štátnozamestnaneckých a iných predpisov,  vedie zamestnancov k dodržiavaniu služobnej/pracovnej disciplíny,

f) navrhuje predsedovi úradu účasť priamo podriadených zamestnancov na zahraničných služobných cestách a stážach,

g) vykonáva úlohy vyplývajúce z riadiacich aktov,

h) schvaľuje riaditeľom a vedúcim oddelení vo svojej riadiacej pôsobnosti plán a čerpanie dovolenky a účasť na tuzemských pracovných cestách,

i) spolupracuje:

1. so spoločenskými organizáciami a združeniami podnikateľov a spotrebiteľov a s mimovládnymi organizáciami,
2. na úseku verejného obstarávania,
3. pri tvorbe a realizácii projektov EÚ,

j) zabezpečuje:

1. plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvnej spolupráce úradu,
2. spoluprácu s vysokými školami, ktoré sa venujú problematike hospodárskej súťaže.

k)  vo vzťahu k zamestnancom priamo riadeným:

1. určuje a ukladá podriadeným štátnym zamestnancom úlohy na vykonávanie štátnej služby a dáva im na tento účel pokyn,
2. organizuje, riadi, kontroluje a hodnotí vykonávanie štátnej    služby podriadených štátnych  zamestnancov,
3. riadi a kontroluje zamestnancov pracujúcich podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
4. vedie zamestnancov k dodržiavaniu služobnej/pracovnej disciplíny,
5. plní ďalšie povinnosti podľa zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

l) koordinuje prácu v rámci úradu pri realizácii úloh informatiky prierezovej povahy,

m) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto Organizačného poriadku, z právnych predpisov, príkazov a pokynov predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu.

(3) Podpisuje rozhodnutia úradu vydané v prvostupňovom konaní vo veciach podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.


Čl. 7
Poradné orgány
 
(1) Stálym poradným orgánom predsedu je Vedenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Vedenie“).
 
(2) Vedenie je poradným orgánom predsedu, ktorý prerokováva operatívne a koncepčné otázky činnosti a riadenia úradu a podáva predsedovi návrhy na ich riešenie. Členmi Vedenia sú generálny tajomník služobného úradu, podpredseda a riaditelia všetkých odborov úradu. Predseda môže podľa potreby prizvať na poradu Vedenia aj ďalších zamestnancov úradu.
 
(3) Predseda zriaďuje podľa potreby ďalšie poradné orgány a medziodborové pracovné skupiny pre riešenie prierezových oblastí.


 Čl. 8
Riadiace akty

(1) Služobné predpisy, pokyny, interné smernice a závery z porád Vedenia sú riadiacimi a organizačnými normami, ktorými sa podrobnejšie upravujú jednotlivé úseky činnosti úradu, záväzne určujú pravidlá pre riešenie a výkon opakovaných činností bez časového obmedzenia plnenia úloh v nich obsiahnutých. Vydáva ich predseda úradu a/alebo generálny tajomník služobného úradu. Podpredseda úradu vydáva pre priamo podriadených zamestnancov interné predpisy a pokyny pre realizáciu cieľov politiky úradu vo veci ochrany hospodárskej súťaže.

(2) Príkazy, pokyny, rozhodnutia sú individuálne riadiace akty, ktoré ukladajú individuálne, jednorazové úlohy, ktorých plnenie je časovo obmedzené. Individuálne riadiace akty vydáva predseda úradu a vo veci štátnozamestnaneckých/pracovnoprávnych vzťahov ich vydáva generálny tajomník služobného úradu, prípadne nimi splnomocnený vedúci štátny zamestnanec.

(3) Centrálnu evidenciu, číslovanie a dokumentáciu riadiacich a organizačných noriem, individuálnych riadiacich aktov úradu vedie kanceláriu predsedu.


Čl. 9
Riaditeľ odboru
 
(1) Riaditeľ odboru riadi odbor a zodpovedá za činnosť odboru. Riaditeľ odboru priamo riadi vedúcich oddelenia a zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.
 
(2) Riaditeľ odboru:

a) zastupuje úrad navonok v rámci pôsobnosti odboru alebo na základe poverenia predsedu,

b) rozhoduje vo veciach zverených príslušnému odboru, pokiaľ si rozhodovanie o nich nevyhradil predseda

c) vykonáva úlohy vyplývajúce z riadiacich aktov,

d) koordinuje prácu v rámci odboru,

e) vyhotovuje pracovné náplne a opisy činnosti zamestnancov odboru,

f) vo vzťahu k podriadeným zamestnancom:

1. určuje a ukladá podriadeným štátnym zamestnancom úlohy na vykonávanie štátnej služby a dáva im na tento účel pokyn,
2. organizuje, riadi, kontroluje a hodnotí vykonávanie štátnej služby podriadeným štátnym zamestnancom,
3. riadi a kontroluje zamestnancov pracujúcich podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
4. vedie zamestnancov k dodržiavaniu služobnej/pracovnej disciplíny, plní ďalšie povinnosti podľa zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

g) schvaľuje zamestnancom odboru:

1. plán a čerpanie dovolenky,
2. účasť na tuzemských pracovných cestách,
 
h) navrhuje:

1. podriadeným zamestnancom v rámci platných mzdových predpisov platové náležitosti a ďalšie náležitosti,
2. predsedovi úradu účasť podriadených zamestnancov na zahraničných služobných/pracovných cestách a stážach,

i) kontroluje dodržiavanie štátnozamestnaneckých/pracovnoprávnych predpisov a služobnej/pracovnej disciplíny,
 
j) zodpovedá za:

1. plnenie spoločných úloh organizačných útvarov úradu a plnenie úloh odboru,
2. riešenie a realizáciu úloh úradu patriacich do pôsobnosti odboru,
3. hospodárne, efektívne, účelné a účinné využívanie rozpočtových prostriedkov,
4. obsah, komplexnosť a  formálnu stránku výstupov odboru,
5. dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov odboru,
6. čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
7. spoluprácu s odborom legislatívno-právnym a zahraničných vzťahov a podpredsedom úradu, vo veciach spadajúcich do ich vecnej pôsobnosti,
8. spoluprácu pri verejnom obstarávaní,
9. vypracovanie a spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektov EÚ,
10. používanie spisovnej normy slovenského jazyka,
11. vecné stanoviská k materiálom určeným na prerokovanie vo vláde Slovenskej republiky a jej poradných orgánoch, ako aj k materiálom iných ústredných orgánov štátnej správy v rámci medzirezortného pripomienkového konania, najmä k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a spracúva stanoviská a môže predkladať materiály na prerokovanie v poradných orgánoch predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu,
12. zverejnenie právoplatných rozhodnutí odboru na internetovej  stránke úradu,
13. vedenie prvostupňového konania, vykonanie procesných úkonov v správnom konaní na prvom stupni a vypracovanie návrhu rozhodnutia na prvom stupni podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže vo veciach patriacich do pôsobnosti odboru.
 
k) podieľa sa na príprave systémových opatrení, na zovšeobecňovaní poznatkov z výkonu svojej činnosti, na zverejňovaní dôležitých poznatkov v masovokomunikačných prostriedkoch,

l) spolupracuje so spoločenskými organizáciami a združeniami podnikateľov a spotrebiteľov,
 
m) zabezpečuje:

1. podklady analytického charakteru pre budovanie informačného systému,
2. plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvnej spolupráce úradu,
 
n) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto Organizačného poriadku, z právnych predpisov, príkazov a pokynov predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu.


Čl. 10
Vedúci oddelenia

(1) Vedúci oddelenia riadi oddelenie a zodpovedá za jeho činnosť.

(2)  Vedúci oddelenia:

a) riadi zamestnancov oddelenia,

b) určuje a ukladá podriadeným štátnym zamestnancom úlohy na vykonávanie štátnej služby a dáva im na tento účel pokyn,

c) organizuje, riadi, kontroluje a hodnotí vykonávanie štátnej služby podriadených štátnych zamestnancov,

d) riadi a kontroluje zamestnancov pracujúcich podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme,

e) vedie zamestnancov k dodržiavaniu služobnej/pracovnej disciplíny, plní ďalšie povinnosti podľa zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

f) schvaľuje zamestnancom oddelenia plán a čerpanie dovolenky.

(3)  Vedúci oddelenia zodpovedá najmä za:

a)  plnenie spoločných úloh organizačných útvarov,

b)  plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z interných riadiacich aktov,

c)  dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov odboru,

d) vypracovanie návrhu účelných, efektívnych a hospodárnych požiadaviek oddelenia,

e)  obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov oddelenia,

f) čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,

g)  spoluprácu pri verejnom obstarávaní,

h) vypracovanie a spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektov EÚ,

i)  používanie spisovnej normy slovenského jazyka.


DRUHÁ ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA

Čl. 11
Osobný úrad

(1) Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej  pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov a z pracovnoprávnych vzťahov.

(2) Osobný úrad zabezpečuje a zodpovedá za stratégiu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.

(3) Komplexne zabezpečuje personálnu politiku úradu a metodicky usmerňuje v danej oblasti jednotlivé organizačné útvary úradu.

(4) Osobný úrad najmä:

a) zabezpečuje:

1. komplexnú personálnu politiku úradu,
2. podmienky prijatia do štátnej služby a obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest,
3. podmienky prijatia zamestnancov pracujúcich podľa  zákona o výkone práce vo verejnom záujme do zamestnania,
4. úlohy súvisiace so vznikom, so zmenou  a skončením  štátnozamestnaneckého pomeru,
5. úlohy súvisiace so vznikom, so zmenou a skončením pracovnoprávneho vzťahu,

b) vydáva služobný/pracovný posudok na písomnú žiadosť zamestnanca,

c) vedie osobný spis zamestnanca,

d) prijíma sťažnosti zamestnancov úradu,

e) vydáva a eviduje preukazy zamestnancov úradu,

f) organizuje, zabezpečuje a umožňuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie zamestnancov metódou prehlbovania  a zvyšovania kvalifikácie,

g) spracúva návrhy riadiacich aktov, týkajúcich sa zvereného úseku,

h) organizuje a zabezpečuje práce súvisiace s výberovým konaním a výberom,

i) pripravuje a organizačne zabezpečuje hodnotenie zamestnancov úradu,

j) vykonáva činnosti spojené s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby,

k) koorduje činností spojené s požiarnou ochranou,

l) spolupracuje s odborovou organizáciu pri tvorbe kolektívnej zmluvy, tvorbe a schvaľovaní rozpočtu sociálneho fondu, vydáva interné príkazy na účelové čerpanie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu na sociálne účely,

m) zabezpečuje štátnemu zamestnancovi adaptačné vzdelávanie, priebežné a špecifické vzdelávanie a kontroluje jeho plnenie,

n) tvorí koncepciu zamestnanosti a hmotnej zainteresovanosti zamestnancov nadväzne na rozpočtové zdroje úradu,

o) spolupracuje s vedúcimi štátnymi zamestnancami pri realizácii mzdovej politiky úradu,

p) zodpovedá za čerpanie mzdových prostriedkov a za ostatné osobné vyrovnania zamestnancov,

q) zodpovedá za neprekročenie schváleného počtu zamestnancov,

r) vypracováva kompletné štatistické výkazy pre účely zamestnaneckej a mzdovej štatistiky SR,

s) vypracováva návrh služobných predpisov, písomných interných usmernení a iných riadiacich aktov v súvislosti so štátnozamestnaneckými a pracovnoprávnymi vzťahmi,

t) vypracováva stanoviská za oblasť štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR,

u) plní úlohy súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti zamestnancov,

v) spolupracuje na úseku verejného obstarávania v kompetencii osobného úradu,

w) plní ďalšie úlohy podľa príkazov a pokynov generálneho tajomníka služobného úradu.


Čl. 12
Odbor ekonomiky a kancelária úradu
 
(1) Odbor ekonomiky a kancelária úradu plní úlohy úradu na úseku mzdovom, finančnom, rozpočtovom a prevádzkovom. Zodpovedá za  koordináciu práce jednotlivých odborov úradu pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov a pri plnení úloh vyplývajúcich z rokovaní predsedu, vykonáva kontrolu ich plnenia a koordinuje a zabezpečuje spoluprácu úradu vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy a v oblasti medzinárodných vzťahov.
 
(2) Odbor ekonomiky a kancelária úradu najmä:
 
a) zabezpečuje:

1. rozpočtový proces kapitoly úradu, dbá o hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynakladanie rozpočtových prostriedkov,
2. styk so štátnou pokladnicou a z toho vyplývajúce úlohy,
3. komplexné vedenie účtovníctva, evidencie, štatistiky a výkazníctva, zabezpečuje riadny kolobeh účtovných dokladov,
4. finančné a mzdové účtovníctvo, vrátane zdravotného a nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, dane z príjmu a pod. a zabezpečuje výkon pokladničných operácií,  
5. zúčtovanie správnych poplatkov s príslušným daňovým úradom v spolupráci s odbormi,
6. zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, zverejňovanie údajov z faktúr a objednávok na stránke úradu,
7. plnenie úloh úradu na úseku verejného obstarávania tovarov, služieb a verejných prác,
8. činnosť a zodpovedá za plnenie úloh podateľne, registratúrneho strediska a vykonáva reprografické služby úradu,
úlohy spoločenského protokolu vyplývajúce z funkcie predsedu,
9. spoluprácu úradu so spoločenskými organizáciami a združeniami (podnikateľov, spotrebiteľov), vrátane zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich zo zmluvnej spolupráce,
10. a vykonáva tlmočnícke a prekladateľské služby úradu,
11. pri zahraničných služobných cestách komplexnú agendu, najmä cestovné poistenie, ubytovanie v zahraničí, zabezpečenie cestovných lístkov,
12. činnosť knižnice úradu,
 
b) spracúva:

1. návrh štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu za kapitolu úradu,
2. rozborovú a analytickú činnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami, predkladá návrhy a odporúčania,
3. návrhy a zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie úradu, opravy a údržby, ostatné služby spojené s prevádzkou úradu, vrátane skladového hospodárstva,
4. návrh vnútorných noriem úradu, týkajúcich sa zvereného úseku činnosti,
5. vecné stanoviská k materiálom určeným na prerokovanie vo vláde Slovenskej republiky a jej poradných orgánoch, ako aj k materiálom iných ústredných orgánov štátnej správy v rámci medzirezortného pripomienkového konania,
6. vecné stanoviská k materiálom určeným na prerokovanie vo  vláde Slovenskej republiky a jej poradných orgánoch, ako aj k materiálom iných ústredných orgánov štátnej správy v rámci medzirezortného pripomienkového konania, spracúva stanoviská a môže  predkladať materiály na prerokovanie v poradných orgánoch predsedu,
 
c) navrhuje a vykonáva rozpočtové opatrenia v rámci kapitoly úradu,

d) sleduje včasnosť a úplnosť uhradenia pokút uložených v prvostupňovom i druhostupňovom konaní, o čom  informuje  príslušné organizačné útvary úradu,  neuhradené pohľadávky postupuje na vymáhanie OLPaZV,

e) vedie agendu tuzemských a zahraničných cestovných výdavkov a zabezpečuje výber a zúčtovanie devízových prostriedkov,
 
f) plní:

1. úlohy na úseku správy a ochrany majetku úradu vrátane nadobúdania, evidencie, inventarizácie, vyraďovania a riešenia schodkov (škôd) na tomto majetku,
2. ďalšie úlohy, ktoré pre odbor vyplývajú z právnych predpisov, príkazov a pokynov predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu,

g) zodpovedá za:
    
1. vypracovanie kľúčových materiálov, ako je návrh rozpočtu a záverečného účtu kapitoly úradu, správy o výsledkoch hospodárenia úradu, štatistické a účtovné výkazy za rozpočtovú kapitolu úradu, návrhy materiálno-technického zabezpečenia úradu, návrh vnútorných organizačných a riadiacich noriem úradu, týkajúcich sa zvereného úseku činnosti,
2. obsah, komplexnosť a  formálnu stránku výstupov odboru,
3. dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov odboru,
4. čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
5. spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektov EÚ.

h) organizuje:

1. rokovania a porady zvolávané generálnym tajomníkom služobného úradu, zabezpečuje ich prípravu, vypracúva záznamy, rozpisuje úlohy vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov,
2. a zabezpečuje styk generálneho tajomníka služobného úradu s predstaviteľmi štátnych orgánov, organizácií a ďalších inštitúcií,
3. a zabezpečuje pracovné rokovania generálneho tajomníka služobného úradu a zahraničné pracovné cesty, realizuje z toho vyplývajúce úlohy,

i) koordinuje, organizuje a realizuje úlohy v oblasti medzinárodných vzťahov, pričom sa riadi pokynmi a rozhodnutiami predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu,

j) plní ďalšie úlohy, ktoré pre odbor vyplývajú na zverenom úseku činnosti z právnych predpisov, príkazov a pokynov predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu,

k) koordinuje prácu ostatných odborov úradu pri plnení prierezových činností v pôsobnosti úradu.


Čl. 13
Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov
 
(1) Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov plní úlohy úradu na úseku legislatívnom, právnom a zahraničných vzťahov.
 
(2) Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov na úseku legislatívno-právnom najmä:

a) zastupuje úrad v konaní pred súdmi, vrátane konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a zastupuje úrad v konaní pred inými orgánmi štátnej správy a orgánmi prokuratúry,

b) v rámci vnútornej legislatívy zodpovedá za návrhy právnych predpisov úradu a zabezpečuje medzirezortné pripomienkové konanie k nim, vrátane rozporového konania a ich:
 
1. prerokovanie v poradných orgánoch vlády,
2. predloženie na rokovanie vlády Slovenskej republiky,
3. predloženie do Národnej rady Slovenskej republiky,
4. predloženie na zverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

c) v rámci vonkajšej legislatívy vykonáva prípravu stanovísk k návrhom právnych predpisov, vrátane rozporového konania,

d) zastupuje úrad v rezortných koordinačných skupinách týkajúcich sa práva a legislatívy, v prípade potreby a spracovania stanovísk za úrad koordinuje prácu ostatných útvarov úradu.

(3) Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov na úseku zahraničných vzťahov najmä:

a) zodpovedá za plnenie úloh na úseku zahraničných vzťahov,

b) spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie (napr. Európska komisia) pri plnení úloh týkajúcich sa koncepcie harmonizácie  práva hospodárskej súťaže Slovenskej republiky s právom EÚ a pri plnení úloh vyplývajúcich z členstva SR v EÚ,

c) podieľa sa na koordinácii legislatívneho procesu, na príprave právnych noriem EÚ a na riešení zahraničných vzťahov s inými rezortnými útvarmi, najmä s príslušnými odbormi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a s koordinačným útvarom Úradu vlády Slovenskej republiky,

d) vypracúva stanoviská k materiálom, ktoré sa týkajú členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, v oblasti aproximácie súťažného práva Slovenskej republiky s právom EÚ,

e) koordinuje spoluprácu s OECD.

(4) Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov zabezpečuje:

a) vymáhanie pokút a podľa osobitných predpisov vykonáva prvostupňové konanie,

b) vybavovanie sťažností a petícií podľa právnych predpisov a vedie ich centrálnu evidenciu,

c) vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií, vedie ich centrálnu evidenciu a vydáva rozhodnutie v prvom stupni.

(5) Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov zodpovedá za:

a) obsah, komplexnosť a  formálnu stránku výstupov odboru,

b) dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov odboru,

c) čerpanie finančných z prostriedkov fondov EÚ,

d) spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektov EÚ.

(6) Podieľa sa na spolupráci úradu so spoločenskými organizáciami a združeniami (podnikateľov, spotrebiteľov), vrátane zabezpečenia plnenia úloh zo zmluvnej spolupráce úradu.

(7) Plní ďalšie úlohy, ktoré pre jeho činnosť vyplývajú z právnych predpisov, príkazov a pokynov predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu.

(8) Spolupracuje na úseku verejného obstarávania.

(9) Spolupracuje pri tvorbe a realizácii projektov EÚ.

(10) Poskytuje právne rady, stanoviská a konzultácie vo veciach týkajúcich sa rozhodovacej činnosti úradu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, zákona o štátnej pomoci a poskytuje právnu pomoc do vnútra úradu, najmä v pracovnoprávnych veciach a pri uzatváraní obchodných zmlúv úradu.

(11) Riaditeľ odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov okrem úloh uvedených v článku 5 najmä:

a) koordinuje prácu ostatných útvarov úradu pri plnení prierezových činností v pôsobnosti odboru, ako aj koordinuje prácu v rámci svojho odboru,

b)  zodpovedá za plnenie úloh na úseku európskych záležitostí.


Čl. 13a
Kancelária predsedu

(1) Kancelária predsedu plní úlohy úradu na úseku koordinácie činnosti predstaviteľa štátnej moci, zabezpečuje plnenie úloh predsedu úradu po organizačnej a administratívnej stránke, na úseku odborných činností vyplývajúcich z kompetencií úradu, na úseku tvorby koncepcií a koordinovania projektov.

(2) Kancelária predsedu plní najmä tieto úlohy:

a) plní úlohy na úseku stratégie a tvorby štátnej politiky, koordinuje a organizuje činnosť predsedu úradu, organizuje rokovania a porady predsedu úradu a jeho poradných orgánov, vypracováva z nich záznamy,

b) zabezpečuje styk predsedu s predstaviteľmi štátnych orgánov, organizácií a ďalších inštitúcií, pracovné rokovania, zahraničné pracovné cesty predsedu a realizuje z toho vyplývajúce úlohy,

c) zostavuje plán hlavných úloh úradu vyplývajúci z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky,

d) zostavuje plán práce úradu a návrh úloh úradu do plánu práce vlády a plánu legislatívnych úloh vlády,

e) zostavuje časový a obsahový plán porád vedenia úradu,

f) zabezpečuje a zodpovedá za prípravu správ, podkladových materiálov a stanovísk pre predsedu úradu na rokovania vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov,

g) vykonáva odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru, zabezpečuje podporu a poradenstvo pri príprave projektov financovaných z fondov Európskej únie pre potreby úradu,

h) koordinuje celkovú činnosť súvisiacu s realizáciou projektov v rámci úradu,

i) riadi poverených projektových manažérov úradu pre jednotlivé projekty,

j) vedie a aktualizuje centrálnu databázu protokolov a záznamov o výsledku kontrol vykonaných na úrade kontrolnými orgánmi (napr. Úrad vlády Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly, Úrad vládneho auditu, vnútorným auditom a vnútornou kontrolou PMÚ SR),

k) zabezpečuje plnenie organizačných úloh vyplývajúcich z pokynov predsedu úradu pri riadení úradu,

l) zabezpečuje úlohy autoprevádzky, rozpis a prideľovanie dopravných prostriedkov.

m) zabezpečuje styk úradu s verejnosťou, osvetovú a publikačnú činnosť zameranú na problematiku hospodárskej súťaže, organizuje tlačové podujatia, publikuje, eviduje žurnalistické prejavy o úrade v masovokomunikačných prostriedkoch.

n) zabezpečuje úlohy spoločenského protokolu vyplývajúce z funkcie predsedu,

o) zabezpečuje vybavovanie korešpondencie predsedu, eviduje došlé písomnosti a sleduje včasnosť ich vybavenia,

p) kontroluje plnenie úloh z poradných orgánov predsedu.

(3) Kancelária predsedu zodpovedá za:

a) vybavovanie korešpondencie predsedu,

b) obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov odboru,

c) dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov odboru,

d) čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,

e) spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektov EÚ.

(4) Plní ďalšie úlohy, ktoré pre činnosť kancelárie predsedu vyplývajú z právnych predpisov, príkazov a pokynov predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu.

(5) Spolupracuje na úseku verejného obstarávania.

(6) Na úseku masmediálnej politiky plní tieto úlohy:

a) vypracováva tlačové správy, publikuje a eviduje žurnalistické prejavy o úrade v masovokomunikačných prostriedkoch,

b) prispieva do periodika ECN Brief a ECN Newsletter,

c) zverejňuje informácie o začatí konania spôsobom a v rozsahu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže,

d) zodpovedá za spoluprácu s oznamovacími prostriedkami,

e) vypracováva výročnú správu,

f) zabezpečuje zverejnenia právoplatných rozhodnutí úradu v Obchodnom vestníku,

g) vypracováva štvrťročné periodikum „Súťažný spravodajca“.


Čl. 14
Oddelenie pre druhostupňové konanie
 
(1) Oddelenie pre druhostupňové konanie plní úlohy na úseku druhostupňového konania - konania o rozklade, konania o obnove konania a o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
 
(2) Oddelenie pre druhostupňové konanie najmä:

a) na úseku druhostupňového konania a rozhodovania:
   
1. pripravuje podklady pre činnosť Rady úradu a pre predsedu úradu v prípadoch, keď rozhoduje ako druhostupňový orgán,
2. vypracúva návrhy druhostupňových rozhodnutí úradu,
3. vykonáva v mene Rady úradu na základe rozhodnutia alebo pokynov Rady úradu úkony v rámci druhostupňového konania (najmä za účelom doplnenia dokazovania),
 
b) zabezpečuje:

1. administratívne a organizačné práce spojené s druhostupňovým konaním a s činnosťou Rady úradu,
2. právne analýzy s cieľom pripraviť podklady a informácie potrebné pre rozhodovanie Rady úradu pri preskúmavaní postupov a rozhodnutí výkonných odborov,

c) spracúva vecné stanoviská k materiálom určeným na prerokovanie vo vláde Slovenskej republiky a jej poradných orgánoch, ako aj k materiálom iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v rámci medzirezortného pripomienkového konania a spracúva stanoviská a môže predkladať materiály na prerokovanie v poradných orgánoch predsedu,
 
d) poskytuje odboru ekonomiky a kancelárii úradu na účely zabezpečenia zverejnenia v Obchodnom vestníku právoplatné rozhodnutia Rady úradu a predsedu úradu, a v prípade, ak Rada úradu rozhoduje v prvom stupni, a ak to povaha veci nevylučuje, aj informáciu o začatí konania,

e) zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, prípravu nových a aktualizáciu vydaných metodických pokynov a usmernení úradu podľa pokynov predsedu úradu samostatne alebo v koordinácii s inými organizačnými útvarmi úradu alebo v rámci medziodborových pracovných skupín, 

f) vypracováva písomné odborné stanoviská v oblasti práva hospodárskej súťaže na základe pokynov predsedu úradu, v rámci čoho zastrešuje aj činnosti v oblasti výkladu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a vykonávacích predpisov úradu.

(3) Oddelenie pre druhostupňové konanie zodpovedá za:

a) obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov oddelenia,

b) dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov oddelenia,

c) čerpanie finančných z prostriedkov fondov EÚ,

d) spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektov EÚ.

(4) Plní ďalšie úlohy, ktoré pre jeho činnosť vyplývajú z právnych predpisov, príkazov a pokynov predsedu a generálneho tajomníka služobného úradu.


Čl. 15
Odbor štátnej pomoci

(1) Odbor štátnej pomoci plní úlohy v oblasti pomoci podľa zákona o štátnej pomoci a podľa príslušných právnych predpisov EÚ v oblasti pomoci, najmä úlohy v zmysle nižšie uvedeného.

(2) Odbor štátnej pomoci:

a) spolupracuje s odborom legislatívno-právnym a zahraničných vzťahov v rámci zabezpečenia spolupráce s Európskou komisiou pri príprave právne záväzných aktov Európskej únie pre pomoc,

b) spolupracuje s odborom legislatívno-právnym a zahraničných vzťahov a poskytuje potrebnú súčinnosť pri spracovaní  stanovísk úradu k návrhom právnych predpisov Európskej únie pre pomoc a zabezpečuje účasť na rokovaniach poradného výboru Európskej komisie pre štátnu pomoc,

c) spolupracuje s odborom legislatívno-právnym a zahraničných vzťahov a poskytuje potrebnú súčinnosť v rámci legislatívy v oblasti pomoci a vykonáva metodickú činnosť v tejto oblasti,

d) spolupracuje s odborom legislatívno-právnym a zahraničných vzťahov a poskytuje potrebnú súčinnosť pri spracovaní  pripomienok/stanovísk úradu k návrhom nových všeobecne záväzných právnych predpisov z pohľadu dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc a zákona o štátnej pomoci,

e) vykonáva kontrolu u poskytovateľa minimálnej pomoci alebo u vykonávateľa schémy,

f) vedie správne konanie a rozhoduje o uložení pokuty podľa zákona o štátnej pomoci,

g) vedie centrálny register poskytnutej štátnej pomoci v SR,

h) koordinuje štátnu pomoc vo vzťahu k poskytovateľom pomoci.

(3)  Odbor štátnej pomoci zodpovedá:

a) za obsah, komplexnosť a formálnu stránku výstupov odboru,

b) za dodržiavanie ochrany osobných údajov zamestnancov odboru,

c) za čerpanie finančných z prostriedkov fondov EÚ,

d) za spoluprácu pri tvorbe a realizácii projektov EÚ,

e) za vypracovanie správy o poskytnutej štátnej pomoci v SR za predchádzajúci rok, ktorú úrad predkladá na rokovanie vlády SR,

f) za predloženie ročnej správy do Európskej komisii o poskytnutej štátnej pomoci po prerokovaní vládou SR.

(4) Odbor štátnej pomoci plní tieto úlohy:

a) koordinuje štátnu pomoc vo vzťahu k Európskej únii a vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci,

b) vypracováva stanoviská k schémam pomoci, vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,

c) vypracováva stanoviská k návrhom opatrení na poskytnutie pomoci ad hoc pred jej poskytnutím,

d) zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,

e) zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích strán,

f) posudzuje žiadosti na schválenie poskytnutia štátnej pomoci podľa osobitných predpisov pre štátnu pomoc (notifikácie) a predkladá ich na rozhodnutie Európskej komisii,

g) spolupracuje s Európskou komisiou pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci a pri schvaľovaní zmien v existujúcej štátnej pomoci; v prípade vyžiadania predkladá Európskej komisii dodatočné informácie,

h) vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,

i) vypracováva a predkladá Európskej komisii informácie a správy o poskytovanej štátnej pomoci v SR,

j) na základe rozhodnutia Európskej komisii o neoprávanej štátnej pomoci dáva podnet poskytovateľovi štátnej pomoci, aby podal návrh na  vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu,

k) rozhoduje v sporoch o právomoc na vydanie rozhodnutia na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci alebo osoby, na základe rozhodnutia EÚ, v ktorom sa určí výška vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci,

l) pripravuje všetky podklady, dokumenty a návrh rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokuty podľa zákona o štátnej pomoci.


Čl. 16
Oddelenie informovanosti štátnej pomoci

Oddelenie informovanosti štátnej pomoci plní najmä tieto úlohy:

a) vypracováva metodické pokyny a príručky pre minimálnu pomoc a štátnu pomoc, ktoré zverejňuje na príslušnom webovom sídle,

b) organizuje koordinačné porady pre zástupcov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov a vypracováva závery a odporúčania z ich rokovaní,

c) zabezpečuje vzdelávanie v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci,

d) zabezpečuje informovanosť poskytovateľov pomoci prostredníctvom siete kontaktných osôb,

e) zabezpečuje šírenie a výmenu usmerňujúcich informácií pre všetky subjekty uplatňujúce pravidlá štátnej pomoci a minimálnej pomoci v súvislosti s poskytovaním a čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ a ich kontrolu (riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, certifikačné orgány, orgány auditu, príjemcovia a v prípade finančných nástrojov orgány, ktoré implementujú finančné nástroje),

f) spolupracuje s poskytovateľmi minimálnej pomoci a štátnej pomoci v oblasti evidencie pomoci, resp. vykonávateľmi schém pomoci,

g) pripravuje všetky podklady, dokumenty a návrh rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokuty podľa zákona o štátnej pomoci,

h) metodicky usmerňuje poskytovateľov a príjemcov minimálnej pomoci v oblasti oznamovania poskytnutej a prijatej minimálnej pomoci.

i) vypracováva správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú úrad predkladá na rokovanie vlády SR,

j) zodpovedá za predloženie ročnej správy do Európskej komisii o poskytnutej štátnej pomoci po prerokovaní vládou Slovenskej republiky,

k) plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru štátnej pomoci.“


Čl. 17
Výkonné odbory
 
(1) Výkonnými odbormi sú odbor kartelov, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd a odbor koncentrácií.
 
(2) Odbor kartelov plní úlohy úradu na úseku riadenia, výkonu činnosti a vykonáva procesné úkony v správnom konaní v prvostupňovom konaní vo veciach ochrany hospodárskej súťaže v zameraní na dohody obmedzujúce súťaž podľa § 4 až 6 s výnimkou dohôd obmedzujúcich súťaž uzatvorených medzi podnikateľom a inými podnikateľmi, ktorí na účely takejto dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému ako tento podnikateľ, ďalej § 39 a § 8a zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
(3) Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd plní úlohy úradu na úseku riadenia, výkonu činnosti a vykonáva procesné úkony v správnom konaní v prvostupňovom konaní vo veciach ochrany hospodárskej súťaže v zameraní na zneužívanie dominantného postavenia podľa § 8 a 8a zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj na dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľom a inými podnikateľmi, ktorí na účely takejto dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému ako tento podnikateľ.
 
(4) Odbor koncentrácií plní úlohy úradu na úseku riadenia, výkonu činnosti a vykonáva procesné úkony v správnom konaní v prvostupňovom konaní vo veciach ochrany hospodárskej súťaže v zameraní na koncentrácie podľa § 9 až 13a zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
(5) Výkonný odbor najmä:

a) analyzuje stav konkurenčného prostredia na príslušných relevantných trhoch, dopad systémových opatrení makroekonomickej povahy na formovanie konkurenčných vzťahov,

b) prešetruje a identifikuje jednotlivé prípady obmedzovania hospodárskej súťaže s cieľom pripraviť podklady a informácie potrebné pre zistenie a preukázanie porušovania povinností uložených podnikateľom v zákone o ochrane hospodárskej súťaže,

c) vykonáva:

1. a vedie prvostupňové konanie, vykonáva procesné úkony v správnom konaní na prvom stupni a vypracúva návrh rozhodnutia na prvom stupni podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže vo veciach patriacich do pôsobnosti odboru,
2. dozor nad dodržiavaním povinností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a orgánov záujmovej samosprávy vo veci ochrany hospodárskej súťaže a na základe dôkazov a rozborov výsledkov vydáva rozhodnutie, či bol porušený zákon o ochrane hospodárskej súťaže.
 
d) podieľa sa na príprave systémových opatrení, na zovšeobecňovaní poznatkov z výkonu svojej činnosti, na zverejňovaní dôležitých poznatkov v masovokomunikačných prostriedkoch v spolupráci s podpredsedom, s masmediálnou politikou úradu a styk s verejnosťou,

e) spracúva vecné stanoviská k materiálom určeným na prerokovanie vo vláde Slovenskej republiky a jej poradných orgánoch, ako aj k materiálom iných ústredných orgánov štátnej správy v rámci medzirezortného pripomienkového konania, spracúva stanoviská a môže predkladať materiály na prerokovanie v poradných orgánoch predsedu,

f) poskytuje podpredsedovi úradu informáciu o začatí správneho konania na účely jej zverejnenia podľa zákona o hospodárskej súťaže,

g) spolupracujú  na úseku verejného obstarávania,

h) spolupracujú pri tvorbe a realizácii projektov EÚ.


Čl. 18
Oddelenie informatiky a forenzných činností

(1) Oddelenie informatiky a forenzných činností úradu plní úlohy úradu na úseku budovania informačného systému úradu v súlade s Bezpečnostnou politikou informačného systému úradu.

(2) Oddelenie informatiky a forenzných činností úradu najmä:

a) koordinuje, rozvíja, implementuje a prevádzkuje informačné technológie úradu v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, medzinárodnými štandardmi a normami informačnej bezpečnosti a v súlade s Bezpečnostnou politikou informačného systému úradu,

b) zabezpečuje prevádzkovanie a bezpečnosť počítačovej siete úradu a správu koncového uzla siete Govnet,

c) zabezpečuje internú a externú komunikáciu počítačových systémov úradu,

d) zabezpečuje údržbu prevádzkovaného technického a programového vybavenia úradu,

e) spolupracuje s dodávateľmi technického a programového vybavenia,

f) poskytuje poradenstvo užívateľom v oblasti informačných technológií,

g) zabezpečuje technickú súčinnosť forenzného vyšetrovania,

h) navrhuje a realizuje opatrenia na počítačovú informačnú bezpečnosť úradu, kontroluje dodržiavanie noriem a štandardov v oblasti ochrany a využívania informačných technológií,

i) vypracováva návrhy písomných interných riadiacich aktov úradu v oblasti informačných technológií,

j) vypracováva v oblasti informačných technológií stanoviská k materiálom predkladaných na rokovanie vlády SR, rozpracováva prijaté uznesenia vlády SR, kontroluje a vyhodnocuje ich plnenie,

k) spolupracuje na úseku verejného obstarávania v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia.


Čl. 19
Vnútorný audit a vnútorná kontrola

(1) Vnútorný audit a vnútorná kontrola napomáha k naplneniu cieľov, úloh a zámerov úradu.

(2) Vnútorný audit a vnútorná kontrola zodpovedá za vypracovanie:

a) štatútu vnútorného auditu,

b) strednodobého plánu vnútorného auditu,

c) ročného plánu jednotlivých vnútorných auditov,

d) programu vnútorného auditu,

e) ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok.

(3) Vnútorný audit a vnútorná kontrola plní najmä tieto úlohy:

a) overuje a hodnotí systém riadenia rizík, identifikuje a hodnotí možné riziká súvisiace s finančným riadením a inými činnosťami,

b) overuje a hodnotí dodržiavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých SR poskytuje finančné prostriedky zo zahraničia, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach, overuje a hodnotí hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami,

c) overuje a hodnotí splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia,

d) overuje správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, overuje a hodnotí spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách alebo ich častiach,

e) overuje a hodnotí úroveň ochrany majetku, úroveň informácií a úroveň predchádzania podvodom a nezrovnalostiam,

f) overuje a hodnotí bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém obsahuje,

g) overuje plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom alebo vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku,

h) odporúča zlepšenia riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,

i) overuje a hodnotí ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením,

j) vykonáva vnútornú kontrolu na úrade podľa plánu kontrol v súlade s aktuálnou smernicou o vnútornom kontrolnom systéme a operatívne podľa požiadavky predsedu


Čl. 20
Krízové riadenie a ochrana utajovaných skutočností

Zamestnanec Krízového riadenia a ochrany utajovaných skutočností zabezpečuje plnenie úloh najmä v oblasti ochrany utajovaných skutočností, hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia, civilnej ochrany, boja proti korupcii, ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 


Čl. 21
Autoprevádzka

Zamestnanec autoprevádzky je zodpovedný za prevádzkyschopnosť motorových vozidiel a komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov.


TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Zrušuje sa Organizačný poriadok č. 13/2016.

(2) Tento Organizačný poriadok v znení dodatkov č. 1 až č. 7 k Organizačnému poriadku Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 44/2016 nadobúda platnosť dňa 20. 08. 2020 a účinnosť dňa 01. 09. 2020. 


Bratislava, 20. augusta 2020
Tibor Menyhart
predseda úradu

 


Príloha: 
Organizačná štruktúra Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

 
Posledná aktualizácia:02.09.2020