Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Pôdohospodárská platobná agentúra DM - 41/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu prípravy a vykonávania činností spolupráce miestnych akčných skupín (podopatrenie 19.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo zdravotníctva SR DM - 38/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy siete mobilných hospicov uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo zdravotníctva SR DM - 39/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Mesto Nové Zámky DM - 33/2024 Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie dotácií mestom Nové Zámky podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č.5/2019 v znení neskorších nariadení Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky DM - 34/2024 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej formou úľavy na dani al. odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 al. formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Trnavský samosprávny kraj DM - 37/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Trnavskom kraji Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Fond na podporu kultúry národnostných menšín DM - 32/2024 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Štátny fond rozvoja bývania DM - 36/2024 Schéma minimálnej pomoci na obstaranie nájomného bytu pre iné právnické osoby Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo kultúry SR DM - 35/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry znevýhodnených skupín Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo financií SR DM - 31/2024 Schéma pomoci de minimis na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory pre poľnohospodárov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 28/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Mesto Trenčín DM - 25/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v meste Trenčín Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Audiovizuálny fond DM - 30/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu audiovizuálnej kultúry Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Štátny fond rozvoja bývania DM - 27/2024 Schéma minimálnej pomoci na obnovu bytových budov v rámci Programu Slovensko Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 26/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 24/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti III Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo zdravotníctva SR DM - 23/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu ďalšieho vzdelávania formou sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Výskumná agentúra DM - 22/2024 Schéma pomoci de minimis na podporu rozvoja podnikov a bilaterálnych partnerstiev Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 20/2024 Schéma minimálnej pomoci na sprístupnenie testovania a experimentovania hardvérových a softvérových riešení umelej inteligencie z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 21/2024 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu rozvoja kyberbezpečnosti prostredníctvom národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831