Platné a účinné schémy minimálnej pomoci


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 7/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu zriadenia a prevádzky operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva (podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 – 2022) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 20.05.2022-30.06.2024
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 10/2017 Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 5 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 12.05.2022-31.12.2023 DM - 10/2017 (v znení dodatku č.5)
DM - 10/2017 (v znení dodatku č.4)
Fond na podporu športu DM - 4/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 09.05.2022-31.12.2023 DM - 4/2022 (v znení dodatku č.1)
DM - 4/2022
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 6/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu priemyselných klastrových organizácií (2022-2023) nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 06.05.2022-31.12.2023 DM - 6/2022
Ministerstvo zdravotníctva SR DM - 16/2020 Schéma minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrany verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 (schéma pomoci de minimis SVHZ) v znení dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 04.05.2022-31.12.2023 DM - 16/2020 (v znení dodatku č.3)
DM - 16/2020 (v znení dodatku č.2)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 7/2015 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 4 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 25.04.2022-31.12.2027 DM - 7/2015 (v znení dodatku č.4)
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 5/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 24.04.2022-31.12.2023 DM - 5/2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 3/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 08.04.2022-30.06.2024 DM - 3/2022 (v znení dodatku č.1)
DM - 3/2022
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 3/2021 Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 07.04.2022-31.12.2023 DM - 3/2021 (v znení dodatku č.2)
DM - 3/2021 (v znení dodatku č.1)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 16/2014 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 10 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 30.03.2022-31.12.2023 DM - 16/2014 (v znení dodatku č. 10)
DM - 16/2014 (v znení dodatku č. 9)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 2/2022 Schéma podpory na rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 22.02.2022-31.12.2023 DM - 2/2022
Ministerstvo dopravy a výstavby SR DM - 19/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu niektorých subjektov podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 21.02.2022-31.12.2022 DM - 19/2021 (v znení dodatku č.3)
DM - 19/2021 (v znení dodatku č.2)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 1/2022 Schéma podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 08.02.2022-31.12.2023 DM - 1/2022
Audiovizuálny fond DM - 5/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatkov č. 1 a 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 27.12.2021-31.12.2023 DM - 5/2016 (v znení dodatkov č.1 a 2)
DM - 5/2016 (v znení dodatku č.1)
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 1/2018 Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 22.12.2021-31.12.2023 DM - 1/2018 (v znení dodatku č.6)
DM - 1/2018 (v znení dodatku č.5)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 6/2021 Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 20.12.2021-31.12.2023 DM - 6/2021 (v znení dodatku č.1)
DM - 6/2021
Fond na podporu umenia DM - 2/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 5 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 16.12.2021-31.12.2023 DM - 2/2016 (v znení dodatku č.5)
DM - 2/2016 (v znení dodatku č.4)
Ministerstvo financií SR DM - 5/2020 Schéma pomoci de minimis na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 - prevádzkový úver poskytnutý SZRB v znení dodatku č. 1 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 14.12.2021-30.09.2023 DM - 5/2020 (v znení dodatku č. 1)
DM - 5/2020
Ministerstvo kultúry SR DM - 8/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry znevýhodnených skupín v znení dodatku č. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 10.12.2021-31.12.2023 DM - 8/2020 (v znení dodatku č. 2)
DM - 8/2020 (v znení dodatku č. 1)
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 28/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné II. nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 08.12.2021-31.12.2023 DM - 28/2021