Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah


Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 3/2024 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 2/2024 Schéma minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo hospodárstva SR DM - 1/2024 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov II. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2023/2831
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 18/2021 Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II. (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 18/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu prípravy a vykonávania činností spolupráce miestnych akčných skupín v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Trnavský samosprávny kraj DM - 11/2023 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Trnavskom kraji Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Fond na podporu kultúry národnostných menšín DM - 10/2018 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 4 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 13/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) v znení dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Fond na podporu umenia DM - 2/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 7 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Mesto Nové Zámky DM - 1/2020 Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie dotácií Mestom Nové Zámky podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Zámky č. 5/2019 v znení neskorších nariadení v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Finančné riaditeľstvo SR, miestne príslušné daňové úrady DM - 12/2018 DM 12/2018 v znení dodatku č. 2 Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daň. nedopl. na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odp. sankcie podľa § 157 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Výskumná agentúra DM - 2/2020 Schéma pomoci de minimis na podporu rozvoja bilaterálnych vzťahov v oblasti obchodu a vzdelávania v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Výskumná agentúra DM - 14/2020 Schéma pomoci de minimis na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 4/2021 Schéma pomoci de minimis na podporu registrovaných sociálnych podnikov poskytujúcich služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby prostredníctvom servisných poukážok v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 14/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) v znení dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 15/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií (podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra DM - 10/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) v znení dodatku č.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Slovenská inovačná a energetická agentúra DM - 10/2023 Schéma minimálnej pomoci „Zelená podnikom“ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 9/2023 Schéma minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo kultúry SR DM - 21/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013