Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR upozorňuje poškodených na možnosť podania žaloby o náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah

Subjekty poškodené zo strany porušiteľov práva hospodárskej súťaže môžu v zmysle zákona o náhrade škody podať žalobu.

prst a osemuholníky so symbolmi kladiva a ďalších k dodržiavaniu zákonov
prst a osemuholníky so symbolmi kladiva a ďalších k dodržiavaniu zákonov
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) s odkazom na svoje ostatné rozhodnutia1 dáva subjektom, ktoré boli zjavne poškodené zo strany porušiteľov práva hospodárskej súťaže, a to buď porušením zákazu uzatvárania dohody obmedzujúcej súťaž, alebo zneužitím dominantného postavenia, do pozornosti existenciu zákona č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon o náhrade škody“)2 a možnosť podania žaloby o náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže podľa tohto právneho predpisu.

Pokuty ukladané úradom predstavujú verejno-právny rozmer postihovania protisúťažného správania sa podnikateľov. Rozhodnutia úradu, ale aj významné indície, resp. dôkazy o protisúťažnom správaní podnikateľov v prípadoch, v ktorých nerozhodol úrad však môžu predstavovať aj podklad pre podanie vyššie spomínanej žaloby a domáhanie sa náhrady spôsobených škôd. Poškodenými môžu byť koneční spotrebitelia, ale aj podnikatelia či verejní obstarávatelia. Práve súkromno-právny rozmer v podobe náhrady škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže dopĺňa celkový rámec vynucovania dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. Vyčíslenie spôsobenej škody kladie vysoké nároky na žalujúcu stranu, avšak samotný zákon o náhrade škody upravuje osobitné inštitúty a nástroje na zefektívnenie uplatnenia nároku na náhradu škody, napr. aj špecifické situácie vo vzťahu k sprístupňovaniu dôkazov v konaniach o nárokoch na náhradu škody.

Úrad je presvedčený, že aj verejní obstarávatelia by mali zvážiť postup podľa zákona o náhrade škody v prípade, že bude právoplatne rozhodnuté o tom, že došlo ku kartelu vo verejnom obstarávaní (pozri napr. aj aktualizovaný Metodický pokyn CKO č. 35 zo dňa 30. apríla 20203). Spôsobená škoda v prípadoch kartelových dohôd môže byť vyčíslená ako rozdiel medzi víťaznou kartelovou cenou a cenou, ktorá by sa dosiahla vo férovej súťaži, pričom je na obstarávateľoch, resp. na poškodených, aby identifikovali škodu, ktorá im bola spôsobená v príčinnej súvislosti s protiprávnym konaním. Pri projektoch financovaných z prostriedkov EÚ je vhodné zvážiť aj možnosť uplatnenia náhrady škody, ktorá vznikla ako následok korekcie zo strany EÚ.

Úrad v tejto súvislosti vyslovuje presvedčenie, že dôsledné uplatňovanie všetkých zákonných možností v rámci verejného, ako aj súkromného práva môže v konečnom dôsledku prispieť k zvyšovaniu odstrašujúceho efektu, resp. pôsobiť preventívne na tých podnikateľov, ktorí sa protisúťažného správania dopúšťajú alebo sa ho zamýšľajú dopustiť. Aplikácia zákona o náhrade škody by okrem toho mala byť dôležitým krokom najmä zo strany verejných obstarávateľov s cieľom zabezpečiť dôslednú ochranu a hospodárne spravovanie zverených verejných financií a zdrojov.
 
3 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/ (Metodický pokyn CKO č. 35 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania)