Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ SR o uložení pokuty podnikateľovi Slovenská pošta, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR prvostupňovým rozhodnutím uložil podnikateľovi pokutu za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií.

obálky
obálky

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím  č. 2021/NPI/POK/R/71 zo dňa 16. 12. 2021 potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“)  č.  2020/NPI/POK/2/25 zo  dňa  26. 10. 20201.

Prvostupňovým rozhodnutím úrad podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., pokutu vo výške 330 867 eur za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií, čím podnikateľ porušil povinnosť ustanovenú v § 22 ods. 2 zákona.

Rada úradu potvrdila vecnú správnosť zistení prvostupňového orgánu úradu, ako aj právne posúdenie skutkového stavu a výšku uloženej pokuty.

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2021.

Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.