Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1

Publikované:
Obsah
mladé plodiny v zemi
mladé plodiny v zemi

Európska komisia (ďalej len „EK“) rozhodnutím zo dňa 9. 12. 2022 schválila poskytovanie pomoci prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (ďalej len „schéma“) v znení dodatku č. 1  a priradila jej číslo SA.105113.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou grantu s cieľom zmiernenia negatívnych dosahov ekonomickej krízy v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine na podniky pôsobiace v sektore poľnohospodárskej prvovýroby a v sektore rybolovu a akvakultúry tak, aby udržali svoje podnikanie, resp. aby sa minimalizovali straty.

Účelom poskytnutia pomoci je

  • reagovať na následky krízy, ktorá vznikla v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, s cieľom zlepšiť nedostatočnú likviditu, ktorá ohrozuje kontinuitu hospodárskej činnosti podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe a/alebo v sektore rybolovu a akvakultúry;
     
  • udržať konkurencieschopnosť poľnohospodárskych mikro, malých, stredných a veľkých podnikov;
     
  • prispieť k náprave nedostatku likvidity v podnikoch, ktoré sú priamo alebo nepriamo postihnuté vážnou poruchou fungovania hospodárstva, ktorá je dôsledkom ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine, a sankcií, ktoré zaviedla EÚ alebo jej medzinárodní partneri, ako aj hospodárskych protiopatrení, ktoré prijalo napríklad Rusko.

Dodatkom č. 1 prišlo k zmene v špecifikácií oprávnených nákladov a k úprave maximálnej paušálnej sadzby vo výpočte výšky pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Rozhodnutie EK vo veci schémy v znení dodatku č. 1 je uverejnené na webovom sídle EK pod číslom prípadu SA.105113. Schéma bude zároveň verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci.