Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Slovak investment holding, a.s. SA.109598 Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 2.1 dočasného krízového a prechodného rámca na poskytnutie pomoci podnikom vo forme záruky a odpustenia časti istiny (záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít 1) Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.60698 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Sociálna poisťovňa SA.109076 Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109113 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Oznámenie Komisie - Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2023/C 101/03)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR SA.104356 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu vzdelávania – investície do infraštruktúry, vybavenia a zariadenia materských a základných škôl, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Ministerstvo hospodárstva SR SA.105458 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01)
Environmentány fond SA.102712 Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.104872 Schéma štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.105113 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01)
Ministerstvo hospodárstva SR SA.104846 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01)
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102388 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102385 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4) Notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.64465 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy Článok 93 ZFEÚ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.102015 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 3 notifikovaná bez nariadenia
Fond na podporu kultúry národnostných menšín SA.60697 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre tlač notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.57829 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 Čl. 3.6. a čl. 3.7. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo hospodárstva SR SA.31860 (N 506/2010) Nariadenie vlády SR č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým ... notifikovaná bez nariadenia