Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

Publikované:
Obsah
filetované ovocie
filetované ovocie

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 8. 9. 2023 schválila Schému štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (ďalej len „schéma“). Schéme bolo zo strany EK pridelené číslo SA.109113.

Účelom poskytnutia štátnej pomoci podľa tejto schémy je reagovať na následky krízy, ktorá vznikla v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Cieľom je

  • zlepšiť nedostatočnú likviditu, ktorá ohrozuje kontinuitu hospodárskej činnosti oprávnených podnikov,
  • udržať konkurencieschopnosť oprávnených mikro, malých, stredných a veľkých podnikov a 
  • prispieť k náprave nedostatku likvidity v podnikoch, ktoré sú priamo alebo nepriamo postihnuté vážnou poruchou fungovania hospodárstva v dôsledku ruskej agresie a sankcií, ktoré zaviedla EÚ alebo jej medzinárodní partneri, ako aj hospodárskych protiopatrení prijatých Ruskom.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou grantu s cieľom zmierenia negatívnych dosahov ekonomickej krízy na oprávnené podniky tak, aby udržali svoje podnikanie, resp. aby sa minimalizovali ich straty. Oprávnenými podnikmi na účely poskytovania pomoci podľa tejto schémy sú podniky pôsobiace v potravinárskom sektore (s výnimkou rybích produktov) a/alebo v sektore výroby kŕmnych zmesí.

Poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom už nepodlieha schvaľovaniu zo strany EK, poskytovateľ je však povinný zabezpečiť, že každá individuálna pomoc bude v súlade so všetkými podmienkami schémy.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“), vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá je rozpočtovou organizáciou MPRV SR.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci.