Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci EK Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Sociálna poisťovňa SA.109076 Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.109113 Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR SA.104356 Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu vzdelávania – investície do infraštruktúry, vybavenia a zariadenia materských a základných škôl, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.60698 Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č.1 Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Ministerstvo hospodárstva SR SA.105458 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Environmentány fond SA.102712 Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.104872 Schéma štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.105113 Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo hospodárstva SR SA.104846 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Rozhodnutie EK – krízový rámec Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102388 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z Modernizačného fondu Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022
Ministerstvo životného prostredia SR SA.102385 Schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4) Notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.64465 Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy Článok 93 ZFEÚ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SA.102015 Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 3 notifikovaná bez nariadenia
Fond na podporu kultúry národnostných menšín SA.60697 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre tlač notifikovaná bez nariadenia
Ministerstvo dopravy a výstavby SR SA.57829 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 Čl. 3.6. a čl. 3.7. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Ministerstvo hospodárstva SR SA.31860 (N 506/2010) Nariadenie vlády SR č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým ... notifikovaná bez nariadenia