Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

Publikované:
Obsah
zelenina a bylinky v košíku a pred košíkom
zelenina a bylinky v košíku a pred košíkom

Európska komisia (ďalej len „EK“) rozhodnutím zo dňa 20. 12. 2022 schválila Schému štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (ďalej len „schéma“) a priradila jej číslo SA.104872.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou priameho grantu s cieľom zmiernenia negatívnych dosahov ekonomickej krízy v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine na podniky pôsobiace v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, realizujúce skladovanie vlastnej produkcie výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby, alebo na podniky, ktoré poľnohospodárske podniky priamo združujú, napríklad ako organizácie výrobcov, alebo ktoré poľnohospodárske podniky združujú nepriamo, napríklad ako združenia organizácií výrobcov, a ktoré priamo alebo nepriamo združujú výrobcov ovocia a zeleniny alebo výrobcov zemiakov a ktoré zároveň realizujú skladovanie produkcie výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby poľnohospodárskych podnikov, ktoré priamo alebo nepriamo združujú tak, aby udržali svoje podnikanie, resp. aby sa minimalizovali straty.

Cieľom schémy je poskytnúť finančné prostriedky na úhradu časti prevádzkových nákladov poľnohospodárskeho podniku na skladovanie vlastných produktov poľnohospodárskej prvovýroby buď vo vlastnom sklade, alebo v sklade inej osoby, alebo na úhradu časti prevádzkových nákladov združenia poľnohospodárskych podnikov na skladovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby poľnohospodárskych podnikov, ktoré priamo alebo nepriamo združuje, a v ktoromkoľvek z týchto prípadov na úhradu časti prevádzkových nákladov na toto skladovanie v sklade špecifikovanom v bode F.6. tejto schémy.

Poskytnutá pomoc pomôže zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov alebo združení poľnohospodárskych podnikov a zabezpečí, že na trhu zostane dostupná dostatočná likvidita.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Rozhodnutie EK vo veci schémy pomoci je uverejnené na webovom sídle EK pod číslom prípadu SA.104872. Schéma bude zároveň verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci.