Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc

Aktualizované:
Obsah
Dňa 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“. Podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona o štátnej pomoci koordinátor pomoci vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc. Poskytovateľ minimálnej pomoci je podľa § 8 ods. 3 zákona o štátnej pomoci povinný pred poskytnutím minimálnej pomoci ad hoc požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov pre minimálnu pomoc. Koordinátor pomoci vypracoval metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc, v ktorom stanovil náležitosti žiadosti poskytovateľa minimálnej pomoci ad hoc umožňujúce posúdiť, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.
 
Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc. (PDF, 79 kB)
 
Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc je zverejnený aj na portáli www.statnapomoc.sk.