Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanoviská k schémam minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Paneurópskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19

Publikované:
Obsah
vysoká budova
vysoká budova
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 26. 9. 2022 v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanoviská k
  • Schéme minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19 a zaevidoval ju pod číslom DM-12/2022, tiež k
  • Schéme minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19 (poľnohospodárska prvovýroba) zaevidovanej pod číslom DM-13/2022 a k
  • Schéme minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19 (rybolov a akvakultúra) zaevidovanej pod číslom DM-14/2022
(ďalej len „schémy“).
 
Predmetom schém je poskytovanie minimálnej pomoci pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou poskytovaním financovania krytého zárukami Paneurópskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19 prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorými môžu byť protistrany Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“), resp. Európskeho investičného fondu (ďalej len „EIF“), v ktorom má EIB 59,4 % podiel.
 
Týmito finančnými sprostredkovateľmi sú najmä komerčné banky, finančné inštitúcie, záručné inštitúcie, leasingové spoločnosti, fondy súkromného a rizikového kapitálu, národné podporné banky a inštitúcie, účelovo vytvorené subjekty, súkromné úverové fondy, alternatívni alebo kolektívni poskytovatelia úverov, záručné spoločnosti a pod.
 
Cieľom pomoci je zabezpečiť, aby MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou mali k dispozícii dostatočnú likviditu a prístup k finančným zdrojom a dokázali sa tak vyrovnať s dôsledkami obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
 
Vykonávateľmi schém sú finanční sprostredkovatelia, ktorí môžu byť protistranami EIB, resp. EIF. Ide najmä o komerčné banky, finančné inštitúcie, záručné inštitúcie, leasingové spoločnosti, fondy súkromného a rizikového kapitálu, inštitúcie mikrofinancovania, národné podporné banky a inštitúcie, účelovo vytvorené subjekty (SPV), súkromné úverové fondy, alternatívni alebo kolektívni poskytovatelia úverov, záručné spoločnosti a pod., teda subjekty, ktoré spĺňajú požadované kritériá EIB, resp. EIF.
 
Platnosť a účinnosť schém končí dňa 31. 12. 2022.
 
Schémy sú verejne dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci a v časti Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19.