Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 1 k Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19

Publikované:
Obsah

Stanovisko sa týka dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

TENISOVÁ raketa, loptička na tráve
TENISOVÁ raketa, loptička na tráve
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 5. 5. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 1 k Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (ďalej len „schéma“) s prideleným číslom DM-4/2022.
 
Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci podnikom prevádzkujúcim športovú infraštruktúru formou finančného príspevku z prostriedkov Fondu na podporu športu. Pomoc poskytnutá prostredníctvom tejto schémy má umožniť zachovať životaschopnosť podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom príspevku na pokrytie časti nákladov, ktoré vznikli v oprávnenom období, keďže čelia náhlemu nedostatku, dokonca až nedostupnosti likvidity.
 
Cieľom pomoci je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry. 
 
Pomoc je určená na kompenzáciu škôd vzniknutých príjemcom pomoci, ktorí sú definovaní  v článku E tejto schémy, ktoré im vznikli ako priame následky opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 v rozsahu podľa podmienok tejto schémy.
 
Dodatkom č. 1 sa rozšíril okruh potenciálnych príjemcov pomoci o občianske združenia.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň vykonávateľom schémy je Fond na podporu športu.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.