Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1

Aktualizované:
Obsah

Cieľom pomoci je podpora podnikov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu.

vystavené umelecké diela v miestnosti
vystavené umelecké diela v miestnosti

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 27. 10. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 s prideleným číslom DM-15/2020 (ďalej len „schéma“).

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je podpora podnikov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré vykonávajú umelecko-remeselnú, remeselnú, umeleckú, technickú alebo podpornú činnosť v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a ktorých prevádzkovanie bolo zasiahnuté počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Žiadatelia ako súčasť sektora kultúry a kreatívneho priemyslu plošne utrpeli značné ekonomické straty a jeho podpora prostredníctvom dotácií je účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry dotknutého sektora hospodárstva do času naštartovania bežného ekonomického cyklu a jeho aktivít.

Predmetom pomoci tejto schémy je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, určených na odstránenie ekonomických dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu.

Predmetom Dodatku č. 2 je najmä spresnenie oprávnených projektov, špecifikovanie oprávnených výdavkov, ako aj spresnenie podmienok poskytnutia pomoci. Poskytovateľ pomoci v rámci dodatku taktiež upravil mechanizmus poskytovania pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Schéma v znení dodatku je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.