Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov v znení dodatku č. 1

Publikované:
Obsah
laboratórium
laboratórium

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 17. 3. 2023 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom DM - 18/2018.

Cieľom pomoci, poskytovanej novým, ako aj už existujúcim mikro a malým podnikom, je podpora zvýšenia zamestnanosti na miestnej úrovni – na území príslušnej miestnej akčnej skupiny, a to najmä prostredníctvom podpory tvorby udržateľných pracovných miest, podpora hospodárskeho rastu, a to zavádzaním inovácií vo forme nových výrobkov a služieb, a pod., a podpora zelených technológií.

Obsahom dodatku č. 2 k schéme je najmä úprava mechanizmu poskytovania pomoci, ktorá vznikla predĺžením časovej oprávnenosti vyplácania pomoci do 31. 12. 2023.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Schéma v znení dodatku č. 2 je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.