Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci - Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (záruka a bonifikácia úroku)

Aktualizované:
Obsah

Predmetná schéma má číslo DM – 4/2020.

hodinky, biznismen v obleku
hodinky, biznismen v obleku
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 29. 6. 2022 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme minimálnej pomoci - Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (záruka a bonifikácia úroku) COVID-19 Restrictions Alleviation Instrument of Guarantee – De Minimis (CRAIG-DM) v znení Dodatku č. 1, evidovanej pod číslom DM – 4/2020, (ďalej len „dodatok č. 2“) a k upravenému zneniu predmetnej schémy, po úprave pod názvom Schéma pomoci de minimis - Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 a negatívnych vplyvov iných globálnych výziev (záruka a bonifikácia úroku) COVID-19 Restrictions and Negative Impact of Other Global Challenges Alleviation Instrument of Guarantee and Interest Subsidy – De Minimis v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „schéma v znení dodatku č. 2“) .
 
V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom dodatku č. 2 a schémy v znení dodatku č. 2 nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.
 
Predmetom schémy DM – 4/2020 je napomôcť malým a stredným podnikom (ďalej „MSP“) vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami (obmedzeným prístupom ku kapitálu) v dôsledku obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 a/alebo súvislosti s negatívnym vplyvom iných globálnych výziev, ako je napr. krízová situácia na Ukrajine, a umožniť takýmto MSP realizáciu sociálnych opatrení spočívajúcich najmä v udržaní pracovných miest napriek krízovej situácii.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Vykonávateľom schémy je každý finančný sprostredkovateľ vybraný v súlade s platnou legislatívou.
 
Pomoc podľa schémy DM – 4/2020 sa poskytuje v dvoch formách:
  1. portfóliová záruka za úver poskytnutý finančným sprostredkovateľom,
  2. bonifikácia úroku (úroková dotácia), t. j. úhrada časti alebo celej sumy úroku z úveru poskytnutého finančným sprostredkovateľom.
Celková výška minimálnej pomoci podľa schémy DM – 4/2020 poskytnutá jedinému podniku v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka nesmie presiahnuť 200 000 eur, alebo 100 000 eur v prípade podniku vykonávajúceho cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu (táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy).
 
Dodatkom č. 2 sa upravil názov schémy a spresnili sa jednotlivé články schémy DM – 4/2020 tak, aby bolo možné poskytovanie minimálnej pomoci podľa schémy DM – 4/2020 aj v súvislosti s negatívnym vplyvom iných globálnych výziev, ako je napr. krízová situácia na Ukrajine.  Zároveň sa spresnili aj podmienky poskytovania pomoci, vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe pri implementácii schémy DM – 4/2020, a upravil sa ročný rozpočet schémy.
 
Platnosť a účinnosť schémy DM – 4/2020 skončí dňa 31. 12. 2023.
 
Schéma bude verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci po zverejnení v Obchodnom vestníku.