Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1

Publikované:
Obsah
sediaci ľuďia sa držia za ruky
sediaci ľuďia sa držia za ruky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal dňa 12. 12. 2022 stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1,  ŠP SVHZ – 2/2021, (ďalej len „dodatok č. 2“) a k Schéme štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 2 (ďalej len „schéma v znení dodatku č. 2“).

V zmysle pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci je právnym základom dodatku č. 2 a schémy v znení dodatku č. 2 Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „rozhodnutie 2012/21/EÚ“).

Schéma ŠP SVHZ – 2/2021 sa uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady udelenej v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorá patrí do kategórie podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2012/21/EÚ. Záväzkom SVHZ v zmysle schémy ŠP SVHZ – 2/2021 je poskytovanie opatrovateľskej služby podľa ustanovení § 12 ods. 1 písm. c) bodu 2; § 13 ods. 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Pomocou na podporu opatrovateľskej služby sa rozumie pomoc na poskytovanie podpory poskytovateľom sociálnej služby vykonávajúcim opatrovateľskú službu, ktorou je najmä ochrana pred sociálnym vylúčením a podpora spoločenského začlenenia, ako aj zabezpečenie základných ľudských práv – ochrany života a zdravia a zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca – fyzickej osoby.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Prijímateľom pomoci v rámci schémy ŠP SVHZ – 2/2021 je verejný a neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Podnik, ktorý je prijímateľom pomoci, musí byť písomne poverený poskytovaním konkrétnej služby všeobecného hospodárskeho záujmu, na ktorú sa poskytuje pomoc podľa schémy ŠP SVHZ – 2/2021.

Pomoc sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Cieľom vypracovania dodatku č. 2 boli zmeny týkajúce sa Prílohy II schémy ŠP SVHZ – 2/2021 - kontroly nadmernej náhrady a predkladania kontrolného výpočtu nadmernej náhrady.

Schéma v znení dodatku č. 2 je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.