Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19

Aktualizované:
Obsah

Schéma je evidovaná pod číslom DM – 16/2020.

stetoskop v rukách
stetoskop v rukách
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 29. 4. 2022 vydal stanovisko z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc k Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 (schéma pomoci de minimis SVHZ) v znení Dodatku č. 2 evidovanej pod číslom DM – 16/2020 (ďalej len „dodatok č. 3“) a k Schéme minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 (schéma pomoci de minimis SVHZ) v znení dodatku č. 3 (ďalej len „schéma v znení dodatku č. 3“).

V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom dodatku č. 3 a schémy v znení dodatku č. 3 nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu v platnom znení.

Predmetom schémy DM – 16/2020 je zabezpečenie dostupnosti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom so suspektným alebo potvrdeným ochorením na COVID-19 a zvládnutie zvýšeného náporu na materiálno-technické vybavenie zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je zároveň aj vykonávateľom schémy. Minimálna pomoc podľa schémy DM – 16/2020 sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku v súvislosti s realizáciou Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020.

Pomoc podľa schémy DM – 16/2020 je poskytovaná v prospech podnikov poskytujúcich služby vo všeobecnom hospodárskom záujme (ďalej aj ako „SVHZ“), pričom prijímateľmi pomoci sú subjekty v zdravotníckom systéme – poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti definovaní § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Záväzkom SVHZ je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Na účely poskytnutia pomoci podľa schémy DM – 16/2020 musí byť prijímateľ pomoci výslovne poverený službou vo všeobecnom hospodárskom záujme, na ktorú sa pomoc poskytuje, v zmysle vymedzeného záväzku SVHZ podľa schémy DM – 16/2020.

Celková výška pomoci podľa schémy DM – 16/2020 nesmie presiahnuť 500 000 eur v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka.

Cieľom vypracovania dodatku č. 3 boli úprava ustanovenia schémy DM – 16/2020, v zmysle ktorej prijímateľom pomoci nemôže byť podnik v ťažkostiach, ako aj technické zmeny vyplývajúce z doterajšej implementácie schémy DM – 16/2020.

Platnosť a účinnosť schémy DM – 16/2020 skončí dňa 31. 12. 2023.

Schéma DM – 16/2020 v znení dodatku č. 3 je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.