Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci - Portfóliová záruka prvej straty

Publikované:
Obsah

Podľa schémy sú finančným sprostredkovateľom poskytované záruky na úvery pre MSP.

mince a perá na papieri
mince a perá na papieri
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 22. 9. 2022 v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, stanovisko k Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci - Portfóliový úver zdieľaného rizika - Portfóliová záruka prvej straty - First Loss Portfolio Guarantee – FLPG – Operačný program Výskum a Inovácie v znení Dodatkov č. 1 a č. 2, evidovanej pod číslom DM-15/2016, (ďalej len „dodatok č. 3“) a k upravenému zneniu predmetnej schémy, názov ktorej je po úprave Schéma pomoci de minimis - Portfóliová záruka prvej straty - First Loss Portfolio Guarantee – FLPG - Operačný program Integrovaná infraštruktúra v znení Dodatku č. 3 (ďalej len „schéma v znení dodatku č. 3“).
 
V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom dodatku č. 3 a schémy v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.
 
Cieľom schémy DM – 15/2016 je vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) v Slovenskej republike. Finančným sprostredkovateľom sú poskytované záruky na úvery pre MSP, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre MSP. Účelom pomoci je stimulovať posilnenie a rozvoj MSP bez negatívneho dopadu na trh prostredníctvom zlepšenia prístupu MSP k financovaniu. Finančným sprostredkovateľom sú poskytované záruky na úvery pre MSP, čím sa dosahuje zvýhodnenie podmienok financovania pre MSP. Pomoc podľa tejto schémy je v plnom rozsahu postúpená MSP.

Poskytovateľmi pomoci sú Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Vykonávateľom schémy je každý finančný sprostredkovateľ vybraný v súlade s platnou legislatívou.
 
Dodatkom č. 3 sa upravil názov schémy v nadväznosti na vykonávajúce rozhodnutie EK č. C (2019) 9078 zo dňa 11. 12. 2019 (ktoré nadobudlo účinnosť dňa 13. 12. 2019) o zlúčení Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra a v tejto súvislosti došlo k nahradeniu pojmov a súvisiacich skratiek. Zároveň došlo k nahradeniu ustanovenia, v zmysle ktorého nebolo možné poskytnúť pomoc podniku v ťažkostiach za ustanovenie, že prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý je predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania na návrh svojich veriteľov. Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe, pri implementácii schémy DM – 15/2016 sa spresnili niektoré ustanovenia schémy DM – 15/2016.   
 
Platnosť a účinnosť schémy DM – 15/2016 skončí dňa 31. 12. 2023.
 
Schéma v znení dodatku č. 3 je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.