Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 2

Aktualizované:
Obsah
žena v šatách pózuje v krajine
žena v šatách pózuje v krajine

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 12. 12. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 3 k Schéme minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 2 (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom DM - 10/2018.

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je podpora zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Dodatkom č. 3 prišlo k zmene jednotlivých článkov upravujúcich poskytovanie pomoci, najmä k úprave týkajúcej sa príjemcu pomoci, oprávnených projektov a rozpočtu. Dodatkom č. 3 bol taktiež upravený mechanizmus poskytovania pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Schéma v znení dodatku č. 3 je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.