Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 5 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 4

Publikované:
Obsah
jahody v dlaniach
jahody v dlaniach

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 15. 3. 2023 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 5 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 4 (ďalej len „schéma“) evidovanej pod číslom DM - 7/2015.

Minimálnu pomoc podľa schémy v znení dodatku č. 5 je možné poskytnúť na

  • podporu samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačov o zamestnanie,

  • podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,

  • podporu  mobility za prácou, podporu dochádzky za prácou a dopravy do zamestnania,

  • podporu integračnému podniku formou umiestňovacieho príspevku a vyrovnávacieho príspevku,

  • podporu projektov a programov aktívnych opatrení na trhu práce,

  • podporu zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,

  • podporu udržania občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,

  • podporu samostatnej zárobkovej činnosti, uchádzačov o zamestnanie, občana so zdravotným postihnutím na chránenom pracovisku,

  • podporu pracovnej asistencie pre občana so zdravotným postihnutím,

  • podporu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na podporu nákladov na dopravu zamestnancov.

Predmetom dodatku č. 5 sú zmeny vecných a zákonných podmienok v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Schéma v znení dodatku č. 5 je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.