Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 5 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 4

Aktualizované:
Obsah

Schéma má pridelené číslo DM-10/2017.

biznismen s tabletom v rukách
biznismen s tabletom v rukách

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 3. 5. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 5 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 4 s prideleným číslom DM-10/2017 (ďalej len „schéma“).

Cieľom schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, neadresných, adresných a komplexných poradenských služieb a podpory realizácie projektov v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.

Dodatkom č. 5 prišlo k zmene v názve schémy a zároveň k drobným formálnym úpravám v článku G) Oprávnené projekty a článku R) Prechodné ustanovenia.

oskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „poskytovateľ“) konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky upravuje Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom.

Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.