Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 6 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 5

Publikované:
Obsah

Predmetom dodatku č. 6 je najmä doplnenie novej formy poskytovania pomoci.

rastúci graf, pero s rukami
rastúci graf, pero s rukami
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 9. 9. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 6 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 5 s prideleným číslom DM-10/2017 (ďalej len „schéma“).
 
Cieľom schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, neadresných, adresných a komplexných poradenských služieb a podpory realizácie projektov v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.
 
Predmetom Dodatku č. 6 je najmä doplnenie novej formy poskytovania pomoci, a to poukážok na zapojenie do programu Horizont Európa – nástroja EIC Accelerator. Predmetná úprava formy poskytovania pomoci bola do schémy zapracovaná v rámci viacerých článkov, najmä však v článku G) Oprávnené projekty a v článku M) Mechanizmus poskytovania pomoci schémy.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „poskytovateľ“) konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky upravuje Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom.
 
Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra.
 
Schéma v znení dodatku bude verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci po zverejnení v Obchodnom vestníku.