Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 6 k Schéme minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 5

Publikované:
Obsah

Cieľom pomoci je podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

štetce
štetce
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 20. 10. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Dodatku č. 6 k Schéme minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 5 s prideleným číslom DM-2/2016 (ďalej len „schéma“).

Schéma je vypracovaná podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Predmetom dodatku č. 6 k schéme je najmä úprava článku G. Oprávnené projekty a článku L. Mechanizmus poskytovania pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Schéma v znení dodatku č. 6 je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.