Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu digitálnej transformácie Slovenska aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v znení dodatku č. 1

Publikované:
Obsah
prst na klávesnici
prst na klávesnici
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 8. 6. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k „Schéme minimálnej pomoci na podporu digitálnej transformácie Slovenska aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v znení dodatku č. 1“ s prideleným číslom DM-17/2021 (ďalej len „schéma“).

Cieľom pomoci v rámci schémy je podporiť projekty prispievajúce k digitálnej transformácii SR a zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva. Ide o projekty zamerané na výskum a aplikáciu digitálnych technológií v priemysle, s využitím vo verejnej správe v určených oblastiach.
 
Taktiež je cieľom spolufinancovať projekty slovenských predkladateľov projektov zapojených do výziev z priamo riadených programov EÚ
  • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020,
  • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2021-2027 a
  • Program Digitálna Európa na roky 2021-2027
(ďalej len „priamo riadené programy EÚ“).
 
Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných pravidiel priamo riadených programov EÚ nepostačuje predkladateľom projektov na účel úspešnej realizácie a implementácie svojich projektov a zároveň majú ťažkosti spolufinancovať svoj projekt z vlastných zdrojov, budú sa môcť uchádzať o spolufinancovanie svojho projektu v rámci tejto schémy.

Najdôležitejšou zmenou schémy dodatkom č. 1 bolo rozšírenie financovania aj o prostriedky Plánu obnovy a odolnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť sa doplnil aj článok definujúci oprávnené projekty o spolufinancovanie projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu priorít Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti v rámci investície 3 a investície 4. Znenie schémy bolo preto potrebné dodatkom č. 1 zosúladiť s podmienkami zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľom pomoci a zároveň vykonávateľom schémy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.