Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu priemyselných klastrových organizácií

Aktualizované:
Obsah

Schéma má číslo DM-6/2022.

buznismen s tabletom v rukách
buznismen s tabletom v rukách
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 3. 5. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k Schéme minimálnej pomoci na podporu priemyselných klastrových organizácií (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo DM-6/2022.
 
Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie projektov zameraných na podporu rozvoja záujmových združení právnických osôb podľa § 20f až 20i zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré plnia funkcie klastrových organizácií v oblasti priemyslu.
 
Pomoc je zameraná na zintenzívnenie informačného transferu, expertných činností, prezentácií priemyselných klastrových organizácií a ich zapájania sa do medzinárodných projektov a sietí.
 
Cieľom pomoci je:
  • podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrov na regionálnej a nadregionálnej úrovni ako nástroja rozvoja konkurencieschopnosti ekonomiky a ekonomického rastu,
  • rozvoj konkurenčnej výhody skvalitňovaním väzieb medzi výskumom, akademickou a podnikateľskou sférou a
  • podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie pozície priemyselných klastrov v medzinárodnom meradle.
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré je zároveň vykonávateľom schémy.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.