Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR

Publikované:
Obsah

PMÚ SR zaevidoval predmetnú schému pod číslom DM-11/2022.

kniha v rukách
kniha v rukách
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 13. 7. 2022 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM-11/2022.
 
V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom schémy nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.
 
Cieľom pomoci je prispieť k rozšíreniu siete subjektov poskytujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť - agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“). Súčasný stav a počet ADOS neodráža celkovú potrebu obyvateľstva, ktoré sa snaží zabezpečiť chorým rodinným príslušníkom ošetrovateľskú starostlivosť v prirodzenom prostredí. Prostredníctvom tejto pomoci sa docieli vyššia kvalita a lepšia dostupnosť poskytovania dlhodobej zdravotnej a komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom siete ADOS.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň aj vykonávateľom schémy je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
Prijímateľmi pomoci podľa tejto schémy sú subjekty v zdravotníckom systéme – poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú alebo chcú prevádzkovať (zriadiť) zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ADOS v zmysle § 7 o.ds 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Pomoc je cielená na investície pre zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia ADOS, novovznikajúcich a existujúcich, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu poskytovanej dlhodobej zdravotnej starostlivosti.  
 
Schéma upravuje postup pri poskytovaní minimálnej pomoci formou poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Plánu obnovy a odolnosti SR a zo štátneho rozpočtu. Odhadovaný objem finančných prostriedkov na realizáciu schémy je vo výške 5,6 mil. eur.
 
Celková výška pomoci poskytnutá prijímateľovi pomoci ako jedinému podniku v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka nesmie presiahnuť 200 000 eur.
 
Platnosť a účinnosť schémy skončí dňa 30. 6. 2026.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.