Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy siete mobilných hospicov uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR

Aktualizované:
Obsah

Schému zaevidoval pod číslom DM-9/2022.

kabelka, okuliare v rukách staršej dámy
kabelka, okuliare v rukách staršej dámy
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 27. 6. 2022 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu rozšírenia a obnovy siete mobilných hospicov uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM-9/2022.
 
V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom schémy nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.
 
Cieľom pomoci je dostupnými a kvalitnými službami paliatívnej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť terminálne chorým pacientom dôstojné prežitie posledných mesiacov života v prirodzenom prostredí, s cieľom čo najdlhšie zachovať autonómiu a dôstojnosť zomierajúceho človeka.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň aj vykonávateľom schémy je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
Prijímateľmi pomoci podľa schémy sú subjekty v zdravotníckom systéme – poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú alebo chcú prevádzkovať (zriadiť) mobilné hospice, zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 3 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Pomoc je cielená na investície pre zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia nových a existujúcich mobilných hospicov, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu poskytovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti, a zároveň sa vyrovnajú regionálne rozdiely v dostupnosti poskytovaných služieb paliatívnej zdravotnej starostlivosti.  
 
Schéma upravuje postup pri poskytovaní minimálnej pomoci formou poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Plánu obnovy a odolnosti SR a zo štátneho rozpočtu. Odhadovaný objem finančných prostriedkov na realizáciu schémy je vo výške 3 mil. eur.
 
Celková výška pomoci poskytnutá prijímateľovi pomoci ako jedinému podniku v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka nesmie presiahnuť 200 000 eur.
 
Platnosť a účinnosť schémy skončí dňa 30. 6. 2026.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.