Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu služieb v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Publikované:
Obsah
notebook a elektronické zariadenie na stole
notebook a elektronické zariadenie na stole
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 1. 6. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre minimálnu pomoc k Schéme minimálnej pomoci na podporu služieb v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo DM-8/2022.
 
Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci na účel podpory inovatívnych riešení podnikov na zabezpečenie zlepšenia elektronických služieb verejnej správy vrátane elektronickej komunikácie a na využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy.
 
Cieľom pomoci je v súlade so špecifickým cieľom 7.2 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenie ich prevádzky. Rovnako je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň aj vykonávateľom schémy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.