Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 11

Publikované:
Obsah

Pomoc sa poskytuje v súvislosti s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce.

dlane kolegov spojené v strede
dlane kolegov spojené v strede
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 17. 6. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k „Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 11“ s prideleným číslom DM-16/2014 (ďalej len „schéma“).

Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje v súvislosti s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na realizáciu programového dokumentu Operačný program Ľudské zdroje.

Pomoc je poskytovaná formou finančného príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo zdrojov Európskej únie spolufinancovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.

Dodatkom č. 11 sa spresňuje ustanovenie článku I. Forma pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vykonávateľom schémy je tiež Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.