Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu zriadenia a prevádzky operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva

Publikované:
Obsah
obilnina v dlani
obilnina v dlani

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 20. 5. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre minimálnu pomoc k Schéme minimálnej pomoci na podporu zriadenia a prevádzky operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva (podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 – 2022) (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo DM-7/2022.

Schéma je vypracovaná v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.

Cieľom pomoci je zriadenie a prevádzka operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva vzniknutých na účel riešenia konkrétneho problému/výzvy v oblasti produktivity a udržateľnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Poskytovateľom pomoci a zároveň aj vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci.