Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja – vouchery

Aktualizované:
Obsah
tímová práca - spojené päste
tímová práca - spojené päste

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 14. 6. 2023 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja – vouchery (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM-2/2023.

Cieľom pomoci je, prostredníctvom prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, procesov a služieb alebo ich digitalizácie s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb, resp. služieb digitalizácie a tiež podporiť ochranu práv duševného vlastníctva na Slovensku aj v zahraničí formou preplatenia správnych poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Pomoc v rámci schémy sa bude realizovať v podobe nasledujúcich dvoch nástrojov:

  1. inovačné vouchery – ich cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb a samosprávami, ako aj preplatenie správnych poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí,
     
  2. digitálne vouchery – ich cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch prostredníctvom spolupráce s dodávateľmi takýchto služieb.

Poskytovateľom pomoci je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc – Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy minimálnej pomoci, ako aj v časti Plán obnovy a odolnosti SR – Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.