Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu prípravy projektov do programu Horizont Európa

Publikované:
Obsah
veterné mlyny na mori
veterné mlyny na mori

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 21. 12. 2022 vydal, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu prípravy projektov do programu Horizont Európa (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM - 23/2022.

Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je, prostredníctvom poskytovania prostriedkov mechanizmu, podporiť subjekty, ktoré sa zapojili do projektových žiadostí v rámci programu Horizont Európa, a tým motivovať slovenské inštitúcie v snahe o vyššiu participáciu v tomto programe, čím sa zvýši počet podávaných projektov slovenských výskumných inštitúcií a ich účastí v projektoch medzinárodnej spolupráce v rámcovom programe Horizont Európa.

Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení a Plánom obnovy a odolnosti SR, v súlade s ktorým je schéma vypracovaná.

Poskytovateľom pomoci je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci, ako aj v časti Plán obnovy a odolnosti SR Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.