Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou

Publikované:
Obsah
ľudia v historickej budove
ľudia v historickej budove

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal dňa 19. 12. 2022, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou (ďalej len „schéma“) a zaevidoval ju pod číslom DM - 22/2022.

V zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci je právnym základom schémy nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení.

Cieľom pomoci je prostredníctvom finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na realizáciu aktivít pre slovenské diaspóry posilniť vzťahy a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Oprávnenými projektmi podľa schémy sú projekty zamerané na organizáciu podujatí, do ktorých sú aktívne zapojení Slováci žijúci v zahraničí a príslušníci novej diaspóry s cieľom vzájomnej výmeny skúseností, vzdelávania alebo prezentovania svojej práce, ako napr. konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre a pod.

Poskytovateľom pomoci je Úrad vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ pomoci nepoveril iný subjekt vykonávaním schémy.

Pomoc podľa schémy je možné poskytnúť podnikom vo všetkých veľkostných kategóriách, t. j. mikro, malým, stredným a veľkým podnikom.

Schéma upravuje postup pri poskytovaní minimálnej pomoci formou poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Plánu obnovy a odolnosti SR a zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný priemerný ročný rozpočet predstavuje 462 240 eur.

Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. 12. 2023.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci - Platné a účinné schémy minimálnej pomoci, ako aj v časti Plán obnovy a odolnosti SR Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.