Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 2

Publikované:
Obsah
krajinka s pasúcimi sa zvieratami
krajinka s pasúcimi sa zvieratami

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 23. 5. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „schéma“).

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci poľnohospodárskemu podniku vykonávajúcemu poľnohospodársku prvovýrobu na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Pomoc subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v článku 27 a v kapitole I. nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (ďalej len „nariadenie Komisie“).

Účelom poskytovania pomoci podľa tejto schémy je podporiť podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe pri odstraňovaní a likvidácii mŕtvych hospodárskych zvierat v príslušnom kalendárnom roku, a to kompenzáciou oprávnených nákladov podľa článku 27 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Komisie.

Dodatkom č. 2 prišlo k zmene termínu povinnosti poskytovateľa vrátiť nevyčerpané prostriedky platobnej agentúre pri finančnom zúčtovaní v bode 15. v Prílohe č.1.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.