Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k schéme štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Publikované:
Obsah
cesta medzi stromami
cesta medzi stromami
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 27. 6. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde (podopatrenie 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) (ďalej len „schéma“).
 
Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku z EPFRV a zo štátneho rozpočtu, na financovanie projektov zameraných na podporu investícií, týkajúcich sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.
 
Tento účel sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom podpory činností na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich lesných ciest.
Poskytovateľom pomoci a zároveň aj vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.