Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k schéme štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Aktualizované:
Obsah
stromy na ostrove
stromy na ostrove
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 27. 6. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022) v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“).
 
Účelom pomoci je:
  • umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov,
  • budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch,
  • zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov.
Dodatok č. 1 zohľadňuje zmenu formy pomoci v bode 1. článku I., upravuje článok Výška a intenzita pomoci v súvislosti so zmenou formy pomoci, mení vybrané podmienky poskytnutia pomoci, zohľadňuje zmenu webového sídla koordinátora pomoci a zároveň zahŕňa formálne úpravy.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň aj vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.