Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení Dodatku č. 3

Publikované:
Obsah
krajinka
krajinka
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 16. 6. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení Dodatku č. 3 (ďalej len „schéma“).
 
Predmetom schémy je stanovenie podmienok na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach podľa smernice 2003/96/ES pre subjekty pôsobiace v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby.
 
Účelom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, a to v súlade s čl. 44 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014. Konkrétne ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov vyčíslenej na základe štandardizovanej spotreby pohonných hmôt na 1 ha konkrétnej poľnohospodárskej plodiny a 1 dobytčiu jednotku hospodárskych zvierat.
 
Dodatok č. 3 zohľadňuje zmenu webového sídla koordinátora pomoci a zároveň zahŕňa formálne úpravy.
 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.
 
Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.