Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 3

Publikované:
Obsah

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci poľnohospodárskemu podniku.

lúky
lúky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 3. 6. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 3 (ďalej len „schéma“).

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci poľnohospodárskemu podniku, ktorým je jednotka pozostávajúca z pôdy, priestorov a zariadení používaných na poľnohospodársku prvovýrobu na úhradu oprávnených nákladov alebo výdavkov na administratívne náklady na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pre hospodárske zvieratá (ďalej len „PK“).

Účelom poskytovania pomoci podľa tejto schémy je podporiť podnik prostredníctvom vedenia PK podľa článku 27 ods. 1 písm a) nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.

Dodatok č. 3 reflektuje na zmenu webového sídla koordinátora pomoci a obsahuje aj formálne úpravy v schéme.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.