Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR pridelil schéme číslo ŠP SVHZ – 2/2022.

elektronický zdravotný záznam v tablete
elektronický zdravotný záznam v tablete

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 15. 8. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k Schéme štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo ŠP SVHZ – 2/2022.

V zmysle pravidiel poskytovania štátnej pomoci je právnym základom schémy Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „rozhodnutie 2012/21/EÚ“). Schéma sa uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady udelenej v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „SVHZ“), ktorá patrí do kategórie podľa článku 2 ods. 1 písm. b) a písm. c) rozhodnutia 2012/21/EÚ.

Schéma upravuje postup pri poskytovaní štátnej pomoci z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Plánu obnovy a odolnosti SR a poskytnutím spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre Komponenty 11, 12 a 13 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Predmetom schémy je podpora investícií potrebných na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré majú byť realizované zo strany subjektov poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, čím sa zabezpečí dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti, zefektívnia sa klinické a prevádzkové procesy, vytvorí sa moderná a dostupná zdravotná starostlivosť o duševné zdravie, zmodernizuje sa systém psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti a zabezpečí sa kvalitná a dostupná dlhodobá sociálno-zdravotná a paliatívna starostlivosť.

Prijímateľom pomoci podľa tejto schémy sú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, konkrétne nemocnice podľa § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov, a v prípade Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti SR nemocnice podľa § 7 ods. 4 písm. a) a hospice podľa § 7 ods. 4 písm. c) predmetného zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Podnik, ktorý je prijímateľom pomoci, musí byť písomne poverený poskytovaním konkrétnej SVHZ, na ktorú sa poskytuje pomoc podľa tejto schémy. Uvedené poverenie je súčasťou zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej s prijímateľom pomoci.

Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Schéma bude po nadobudnutí platnosti a účinnosti verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti a taktiež bude zverejnená aj v časti Plán obnovy a odolnosti – Schémy štátnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.