Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov

Aktualizované:
Obsah

Pomoc sa poskytuje v súvislosti s investíciami na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

lekár
lekár

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal dňa 19. 10. 2022 stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k Schéme štátnej pomoci pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo ŠP SVHZ – 3/2022.

V zmysle pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci je právnym základom schémy Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „rozhodnutie 2012/21/EÚ“). Schéma sa uplatňuje na štátnu pomoc vo forme náhrady udelenej v súvislosti so službami všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „SVHZ“), ktorá patrí do kategórie podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2012/21/EÚ.

Schéma upravuje postup pri poskytovaní štátnej pomoci z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Plánu obnovy a odolnosti SR a poskytnutím spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre Komponenty 11 a 12 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci v súvislosti s investíciami, ktoré sú potrebné na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v zariadeniach psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímateľom pomoci podľa tejto schémy sú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

  • pre Komponent 11 - zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek podľa § 7 ods. 3 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) a
     
  • pre Komponent 12 - zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, podľa § 7 ods. 3 písm. a) bodu 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti špecializovaná ambulancia, špecializované ambulancie podľa prílohy č. 1a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (špecializácie podľa prílohy 1a: 36. psychiatrická ambulancia, 37. ambulancia detskej psychiatrie, 38. ambulancia klinickej psychológie, 40. ambulancia liečebnej pedagogiky), § 7 ods. 3 písm. b) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zariadenie na poskytovanie jednodňovej starostlivosti a § 7 ods. 3 písm. c) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti stacionár.

Podnik, ktorý je prijímateľom pomoci, musí byť písomne poverený poskytovaním konkrétnej SVHZ, na ktorú sa poskytuje pomoc podľa tejto schémy. Uvedené poverenie je súčasťou zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej s prijímateľom pomoci.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Schéma je dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti a tiež v časti Plán obnovy a odolnosti – Schémy štátnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.