Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá

Aktualizované:
Obsah

Účelom pomoci je podpora investícií do nabíjacej a čerpacej infraštruktúry.

nabíjanie auta elektrickým káblom
nabíjanie auta elektrickým káblom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 20. 10. 2022 vydal záväzné stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (ďalej len „schéma“).

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci na investície zamerané na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Účelom pomoci je podpora investícií do nabíjacej a čerpacej infraštruktúry pre rozvoj alternatívnych palív v sektore dopravy, čo podporí rýchlejší rozvoj nízkoemisnej a bezemisnej dopravy, čím sa prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti, zníženiu emisií skleníkových plynov a zníženiu závislosti na fosílnych palivách v tomto sektore.

Účelom pomoci je podpora výstavby

  • kostrovej nabíjacej infraštruktúry pozdĺž TEN-T koridorov, diaľnic a rýchlostných ciest, vrátane inštalácie alebo modernizácie elektrických alebo iných komponentov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete;
     
  • verejne prístupnej nabíjacej a čerpacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Schéma bude po nadobudnutí platnosti a účinnosti verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti a taktiež bude zverejnená v časti Plán obnovy a odolnosti – Schémy štátnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.