Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Európa

Publikované:
Obsah
smartfón a robotické zariadenie
smartfón a robotické zariadenie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci vydal dňa 7. 11. 2022, z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, záväzné stanovisko k Schéme štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Európa (ďalej len „schéma“).
 
V zmysle pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci je právnym základom schémy nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len „nariadenie 651/2014“).

Schéma vychádza z kontextu Plánu obnovy a odolnosti SR, komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti SR. Pomoc sa poskytuje formou príspevku z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Poskytovateľom pomoci je Úrad vlády Slovenskej republiky ako vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR a vykonávateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľ pre komponent 9.

Účelom pomoci je poskytnutie pomoci pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) na projekty výskumu a vývoja, ktorým bola po hodnotení a zoradení nezávislými odborníkmi udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci programu Horizont Európa, v nástrojoch EIC Accelerator alebo EIC Transition, a ktoré nezískali financovanie v rámci týchto nástrojov z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov.

Oprávnenými projektmi sú projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj štúdie uskutočniteľnosti, ktorým bola v rámci programu Horizont Európa v nástroji EIC Accelerator alebo nástroji EIC Transition v termíne po 1. 1. 2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu a zároveň neboli z tohto programu finančne podporené.

Za neoprávnené sa považujú projekty, ktoré budú/boli podporené v rámci Schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov EÚ, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, evidovanej pod číslom SA.103970 a uverejnenej v Obchodnom vestníku 141/2022 z 22. 7. 2022.

Maximálna výška pomoci nesmie presiahnuť 2,5 mil. eur na jeden MSP na jeden projekt výskumu a vývoja alebo na jednu štúdiu uskutočniteľnosti.

Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. Schéma bola uverejnená v Obchodnom vestníku 215/2022 z 9. 11. 2022. Platnosť a účinnosť schémy skončí 30. 6. 2026.

Európska komisia zaregistrovala schému pod číslom SA.104972.

Schéma bude po nadobudnutí platnosti a účinnosti verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti a aj v časti Plán obnovy a odolnosti SR – Schémy štátnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.