Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie

Publikované:
Obsah
1 dlane robota a človeka
1 dlane robota a človeka
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 20. 7. 2022 vydal záväzné stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie k Schéme štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie (ďalej len „schéma“).
 
Schéma slúži ako nástroj na plnenie vybraných míľnikov a cieľov Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady z 13. júla 2021 o schválení posúdenia Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.
 
Jedným z nástrojov je aj podpora zapojenia slovenských predkladateľov projektov do priamo riadených programov Európskej únie z prostriedkov mechanizmu. V rámci tejto schémy sa poskytne pomoc z prostriedkov mechanizmu na
  • projekty výskumu a vývoja,
  • projekty, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu,
  • spolufinancované projekty výskumu a vývoja,
  • podporu vzdelávania.
Účelom pomoci v rámci tejto schémy je podpora projektov prispievajúcich k digitálnej transformácii SR a zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva zameraných na výskum a aplikáciu digitálnych technológií v priemysle alebo s využitím vo verejnej správe.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň aj vykonávateľom schémy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
 
Schéma bude po nadobudnutí platnosti a účinnosti verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti a taktiež bude zverejnená aj v časti Plán obnovy a odolnosti – Schémy štátnej pomoci v súvislosti s plánom obnovy a odolnosti.