Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

WHISTLEBLOWER A OZNAMOVANIE DÔKAZOV O KARTELI: PMÚ vyzýva verejnosť na diskusiu a pozýva na stretnutie

Aktualizované:
Obsah
V záujme účinného odhaľovania kartelových dohôd, t. j. dohôd medzi konkurentmi, úrad v roku 2014 zaviedol inštitút umožňujúci spoluprácu s fyzickými osobami, ktoré majú informácie a dôkazy o týchto najzávažnejších protisúťažných konaniach.
 
Úrad, na základe vyhodnotenia doterajších skúseností a v záujme zvýšenia stupňa dôvery a motivácie oznamovateľov, pristúpil k revízii doterajších postupov uplatňovania inštitútu oznamovateľa a 26. 4. 2017 vydal  Metodický pokyn k vybraným otázkam postupu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v prípade predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž v zmysle § 38g zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nadobudnutie účinnosti uvedeného metodického pokynu bolo stanovené na 1. 6. 2017 a jeho znenie je dostupné aj na webovom sídle úradu http://www.antimon.gov.sk/odmenovanie-za-predlozenie-dokazov-o-karteli/. Postupy upravujúce podanie žiadosti a vyplatenie odmeny za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž budú predmetom ďalších úprav, či už vo vzťahu k ostatným právnym predpisom alebo k zavádzaniu moderných komunikačných platforiem umožňujúcich anonymnú komunikáciu oznamovateľov s úradom.
 
Fyzické osoby sa môžu stať oznamovateľmi a tým napomôcť:
  • rýchlo a efektívne odhaliť kartel,
  • potrestať páchateľov,
  • ušetriť značné finančné prostriedky, o ktoré kartelová dohoda pripravila spotrebiteľov, resp. ekonomiku štátu.
 
Aké informácie a dôkazy je potrebné predkladať?
1.Listiny, e-maily a pod., z ktorých vyplýva, že sa konkurenti medzi sebou dohadovali napríklad o tom, kto zvíťazí v tendri alebo sa dohodli na poplatku za nejaký tovar alebo službu, resp. dohodli sa na opatreniach proti konkurentom a pod.
2.Alternatívne môže ísť aj o informácie, ktoré pomôžu úradu vykonať inšpekcie u konkrétnych subjektov s cieľom získať dôkaz o karteli.
 
Aká je výška odmeny?
Fyzická osoba, ktorá ako prvá poskytne úradu dôkazy o karteli má nárok na odmenu vo výške 1 % z uložených pokút v jednom rozhodnutí úradu, maximálne však 100 000 eur. Aj v prípade, že by pokuta úradu nebola zaplatená, vzniká oznamovateľovi nárok na odmenu vo výške 50 % toho, čo by mu inak patrilo, maximálne však 10 000 eur.
 
 
Úrad sa domnieva, že verejnosť môže prispieť k zatraktívneniu inštitútu oznamovateľov pre fyzické osoby, ktoré disponujú pre úrad relevantnými informáciami a dôkazmi. Preto si touto cestou tiež dovoľuje osloviť odbornú, ako aj laickú verejnosť a požiadať ju o prípadné podnety a postrehy odhaľujúce protisúťažné konanie.
 
S cieľom poskytnúť podstatné informácie týkajúce sa inštitútu oznamovateľa a zodpovedať otázky vyplývajúce z praxe sa dňa 31. 5. 2017 uskutoční stretnutie na úrade. Pozval naň zástupcov mimovládnych organizácií a subjektov, na ktorých sa oznamovatelia často so svojimi podnetmi obracajú ešte pred podaním podnetu na úrad.